De VOORZITTER dankt de heer Bongaerts voor zijn heldere uiteenzetting. Deze heeft er zeer toe hijgedragen, dat de leden een duidelijker inzicht in de plannen hebben gekregen. Hij is er van overtuigd, dat de raad zich volledig kan verenigen met het object, zowel in financieel als in materieel opzicht. Hij hoopt, dat gedeputeerde staten spoedig hun goedkeuring zullen verlenen aan het raadsbesluit tot votering van het crediet, zodat ten spoedigste een aanvang kan worden gemaakt met de realisering. 3. Voorstel tot vaststelling van het definitieve plan tot recon structie der straatverlichting. De voorzitter leest het prae-advies voor en licht aan de hand van enige kaarten de voorgenomen reconstructie toe. Zonder hoofdelijke stemming en beraadslaging wordt het plan definitief vastgesteld. 4. Voorstel tot intrekking van het raadsbesluit dd. 23-11-40 nopens toetreding tot de gemeenschappelijke regeling voor het bouw-, woning- en welstandstoezicht Noord-Brabant Midden en West en tot vaststelling van een nieuwe regeling betreffende deze materie. Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming besloten. 5. Voorstel tot votering van een crediet van 27.270,- voor de bouw van twee woningen langs het I\dgr.Pr. Poelsplein en tot Ie wijziging der begroting 1931 van de gemeente en van het woningbedrijf Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, 6. Voorstel tot verhuur van de industriehal, Industrieweg 8, aan de kantoorboekenfabriek en boekbinderij C. van Vugt te Rotterdam, voor een jaarlijkse huursom van 2.384,-. Na voorlezing van het prae-advies wordt door de voorzitter medegedeeld, dat de firma van Vugt op het ogenblik te Rotterdam veel te klein is behuisd. Behalve de twee ondernemers zal nog één vakman uit Rotterdam meekomen, Het overige personeel zal ter plaatse worden aangeworven. Het lid van der SMISSEN informeert nog of de onderneming Joweco geen behoefte heeft aan huur van de betrokken hal. De VOORZITTER antwoordt, dat in de besloten vergadering hieromtrent nadere mededelingen zullen worden gedaan. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel. 7. Rondvraag. Het lid van der SMISSEN verzoekt namens diverse bewoners van de Kaaistraat om uit zedelijkheidsoverwegingen een lantaarn ook gedurende de nachturen te laten branden. De VOORZITTER is verbaasd over het verzoek, aangezien hij enige tijd geleden hierover gesproken heeft met de directeur van de gasfabriek. Hij zal zich nogmaals met deze functionaris in verbinding stellen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 3