Het jaar 1951 sluit een tijdperk van rijke gemeentelijke werkzaamheid af. Moge Gods rijkste zegen rusten op gemeentelijk en landsbestuur, in hun onderlinge samenwerking, ook in de nieuwe eeuw die komen gaat. 5. Behandeling van de nota van aanmerkingen op de gemeente begroting 195-U Na voorlezing van het prae-advies wijst de voorzitter er op, dat de aanmerkingen van gedeputeerde staten op de begrotingen 1951 in hoofdzaak van technische en informatorische aard zijn. Hierna wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten het antwoord op de nota van aanmerkingen samen te stellen conform het voorstel van burgemeester en wethouders, 6. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet ad 101,976 voor bouw van b duplexwoningen aan de Tnorbeckelaan. zomede tor 19e en 7 e wijziging van de begroting 1951 van de gemeente, onderscheiden lijk het woningbedrijf? De voorzitter zegt, dat het huurbedrag ad 13,09 de zg. kostprijshuur is» De uiteindelijke door de bewoners te betalen huursom wordt vastgesteld door de minister van wederopbouw en volkshuisvesting. Dezer dagen heeft genoemde bewindsman mede gedeeld, dat de huren dienen te worden bepaald op het plaatselijk huurpeil 1950, vermeerderd met circa 30$, Het lid GEERTS informeert naar de samenhang van dit voorstel met de bouwplannen der 20 woningen, die in de vorige vergadering aan de orde zijn gesteld. De VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders zullen trachten allereerst de 6 duplexwoningen te realiseren. Natuurlijk zal er eveneens ernstig naar worden gestreefd om ook de 20 ééngezinswoningen zo spoedig mogelijk te bouwen. Voorts zullen burgemeester en wethouders de bouw van nog meer duplex woningen in beschouwing nemen. Daarna wordt zonder hoofdelijke stemming h^-t benodigde bouwcrediet op de begroting 1951 uitgetrokken. 7. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering mot gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van 'Js De voorzitter, 183-191/HS/20-7-51/18.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 39