Onmiddellijk hierna zal in de oude harmoniezaal de uitreiking plaats vinden van het "boekje "Burgerschap en Burgerzin" aan de ingezetenen der gemeente, wier namen voor de eerste maal op de kiezerslijst zijn gesteld. De leden zullen hiervoor worden ge convoceerd, Hij hoopt, dat alle leden ook deze "bijeenkomst zullen medemaken. 21. Rondvraag. Het lid VERHEIJEN vraagt of het juist is, dat de eigenaar van de Starline, radio- en televisiefabriek, 2 woningen in gebruik heeft. Mocht zulks bevestigend worden beantwoord, dan zou hem dit ten zeerste verwonderen, daarbij acht gevende op de grote woningnood. Het lid BURGERS informeert naar de stand van zaken be treffende de aanleg van een kinderspeelplaats in de nieuwe wijk. Het lid van der SMISSEN verzoekt te worden geïnformeerd omtrent de afwikkeling van de aan de heer van Overveld toe te kennen provisie voor dé door de gemeente bij de firma Versluis te Breda aangekochte telmachine. Het lid GEERTS wijst op de moeilijkheden, welke zich voordoen bij de spoorwegovergang Bosschendijk. De personen, die deze overweg moeten passeren, worden op zijn zachtst uitgedrukt onheus bejegend door de beambten der N.S. Het komt meermalen voor, dat de treinen aan het oog zijn onttrokken, terwijl de spoorbomen toch neergelaten blijven. Hij verzoekt burgemeester en wethouders de aandacht van de spoorwegdirectie op deze toestand te vestigen. Nu de veilingscampagne is begonnen, levert zulks voor de bezoekers van de veilinggebouwen aan de Bosschendijk veel ongerief op. De VOORZITTER antwoordt, dat bij de vestiging van de Starline een dubbele woning aan de directie is beschikbaar gesteld. Een er van zou worden benut voor kantoorruimte. In de hal is inderdaad een ruimte als kantoor ingericht, zodat wel gezegd kan worden, dat de tmewijzing van 2 woningen wel wat erg royaal is geweest. De voorzitter zegt toe, dat hij persoonlijk deze kwestie zal behandelen. T.z.t. zal de raad hierover nader worden geïnformeerd. De inrichting van een kinderspeelplaats heeft de volle aandacht van burgemeester en wethouders. Zij zullen zich hierover nogmaals in verbinding stellen met gedeputeerde staten, opdat zo spoedig mogelijk met de aanleg kan worden begonnen. Of van Overveld reeds een provisie voor de telmachine heeft ontvangen, is de voorzitter niet bekend. Hij zal daarnaar informeren. De kwestie van het lange wachten bij de overweg op de Bosschendijk is vroeger ook meermalen aangesneden. Na de be vrijding is hierover contact opgenomen met de directie der spoorwegen te Utrecht. Het feit, dat de overweg zo dicht bij het station ligt, is van belang. Door het lid Geerts is echter een nieuw facet belicht, nl. de omstandigheid, dat toch gewacht moet worden ofschoon de treinen uit het gezicht zijn verdwenen. Burgemeester en wethouders zullen weder contact opnemen met N-s- Het lid BURGERS vermoedt, dat gebrek aan personeel de oorzaak is, dat de afsluitingen niet direct worden weggenomen. 22. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van De voorzitter, S

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 30