5 Wethouder van OOSTERHOUT is door de vraag van het lid Verhei jen wakker geschud. Door de industriële ontwikkeling van Oudenbosch zijn er veel woningen nodig. Bij de zich alhier vestigende gezinnen zijn er vele bij met een gering kindertal. Lettende op het grote gebrek aan huisvesting, kunnen die kleine gezinnen zeer wel geholpen worden met een duplexwoning. Z.i. is het aan te bevelen, dat van de 20 eensgezinswoningen er reeds 6 worden gebouwd als duplexwoning. De VOORZITTER wijst er op, dat reeds een plan wordt ontworpen voor de bouw van 6 duplexwoningen. Hij gaat voorts na de voor- en nadelen van bedoelde woningen. Heeft men de keuze tussen een samenwoning en een duplexhuis, dan gaat zonder dralen de voorkeur uit naar laatstbedoelde woning. Hij geeft de raad in overweging het voorstel te aanvaarden met deze restrictie, dat burgemeester en wethouders primo de bouw zullen bevorderen van de duplexwoningen, waarvan plannen in voorbereiding zijn. Op de 2e plaats zal dan getracht worden de bouw van de 20 simplexwoningen eveneens zo snel mogelijk te realiseren. Daartoe wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 18. Voorstel tot onbewoonbaarverklaring van de woning West-Vaardeke 36. Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig besloten. Het lid van der SMISSEN vraagt hierna of de bewoners direct aan andere huisvesting worden geholpen, waarop de voorzitter antwoordt, dat hiernaar ernstig zal worden gestreefd. 19. Voorstel tot wijziging der verordening op de besmettelijke ziektengelden. Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt dienover eenkomstig besloten. I9a. Voorstel tot beschikbaarstelling van een aanvullend crediet groot 26.464,21 voor de bouw van fabriekshallen aan de Industrieweg en tot 45e en lbe wijziging der begroting 1950 van de gemeente respectievelijk het bedrijf gemeentewerken. Conform het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot beschikbaarstelling van het gevraagde aanvullende crediet 19b. Behandeling bezwaarschrift op aanslag in schoolgeld. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt de aanslag ten name van C.J. van As te Amsterdam in het schoolgeld over het belastingjaar 1948/49 gehandhaafd, aangezien deze terecht is opgelegd. 20. Mededelingen. De voorzitter deelt mede, dat hij de raad op 5 Juli in een speciale vergadering zal bijeen roepen ter herdenking van het feit, dat het die dag 100 jaar is geleden, waarop de gemeentewet plechtig werd afgekondigd. Tijdens deze vergadering, welke om 7 uur aanvangt, zal de minister van binnenlandse zaken via de radio het woord richten tot de leden van alle Nederlandse gemeenteraden. Deze toespraak zal onmiddellijk worden beantwoord door de burgemeester van Rotterdam uit de raadzaal van het Rotterdamse stadhuis en wel in zijn kwaliteit als voorzitter van de vereniging van Nederlandse gemeenten.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 29