Vervolgens wordt het voorstel zonder hoofdelijke stemming aanvaard, met aantekening dat het lid Rubbens geacht wordt te hebben tegen gestemd. 15. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 92.525,- voor de bouw van een lagere tuinbouwschool langs" de Bosschendijk en tot 16e wijziging der gemeentebegroting 1951. Ra voorlezing van het prae-advies deelt de voorzitter mede, dat bij het provinciaal bestaar in overweging is in de bouwkosten van lagere tuinbouwscholen een bijdrage h. fonds perdu te geven. Het lid van den BOSCH informeert nog naar de datum, waarop het bouwterrein in gebruik kan worden genomen. De VOORZITTER antwoordt, dat zulks dadelijk aan de orde zal komen. Vervolgens wordt tot aanneming van het voorstel besloten zonder hoofdelijke stemming. 15a. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding tegen W.J.J.Ma Vermunt. Bosschendijk 62 alhier, terzake der ontbin ding der pachtovereenkomst betreffende een stuk grond, ter oppervlakte van circa 5000 m2deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend deze "gemeente, sectie B 86, gelegen aan de Bosschendi jk. Het lid RUBBERS vraagt of de pachter accoord gaat dat slechts 1/3 deel in beslag wordt genomen. Het komt hem voor, dat het overblijvende terrein voor Vermunt van niet zoveel betekenis is. Zijn vrijheid op het terrein wordt minder. Deze omstandigheden zullen ongetwijfeld de vergoeding wel iets doen stijgen. De VOORZITTER zegt, dat de pachter zich daarmee accoord heeft verklaard. In het raadsbesluit tot aankoop van de grond staat zelfs een bepaling, inhoudende, dat de tegenwoordige pachter het eerst in aanmerking moet worden gebracht voor de pacht van dat gedeelte van het perceel, dat niet direct voor de bouw van de lagere tuinbouwschool is benodigd. Het voorstel wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 16. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 19.820,- voor de bouw van een woning ten behoeve van het hoofd der lagere tuinbouwschool en tot 17e en 5e wijziging der begroting 1951 van de gemeente respectievelijk het woningbedrijf Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig besloten. 17. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot f 238.618.- voor de bouw van twintig woningen aan de Thorbecke- straat alhier en tot 18e en 6e wijziging van de begroting 1931 van de gemeente respectievelijk het woningbedrijf Het lid VERHEIJER vraagt of de bouw van duplexwoningen niet urgenter was met het oog op de grote woningnood. De VOORZITTER betoogt, dat het dagelijks bestuur bezig is om volume aan te trekken voor de bouw van duplexwoningen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 28