De VOORZITTER antwoordt, dat hij bij de onderhandelingen over de aankoop ook met de eigenaresse over de ontbinding der pacht overeenkomst heeft gesproken. De verhouding tussen pachter en verpachtster liet echter te wensen over, zodat over het laatste punt de besprekingen niet tot een eindresultaat hebben geleid. Met inachtneming van de niet al te beste kwaliteit van de grond kan gevoeglijk worden aangenomen, dat de pachtkamer de vergoeding op een veel lager bedrag zal stellen. Het lid van den BOSCH vraagt op welk bedrag burgemeester en wethouders de schadevergoeding hebben getaxeerd. De VOORZITTER antwoordt, dat naar de mening van het dagelijks bestuur deze ten hoogste zal belopen 1/4 deel van de gevraagde som. Het lid RUBBERS acht ook dit bedrag nog aan de hoge kant. Het lid GEERTS informeert naar de verplichting van de gemeente om restitutie te geven. Hij heeft een soortgelijk geval medegemaakt, waarbij geen enkel bedrag aan schadever goeding is uitgekeerd. De VOORZITTER zegt, dat de onderhavige materie haar regeling heeft gevonden in het pachtbesluitDiverse bepalingen hiervan hebben tot deel de bescherming van de pachter. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten overeenkomstig het voorstel. 13. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 17.415.- voor de inrichting van het stokerijgebouw der gasfabriek tot brandweergarage en tot 14e wijziging der gemeentebegroting 1951. Conform het voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming besloten. 14. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet, groot 8.499.91 voor het leggen van een gastransportleiding in de verbindingsweg Bosschendijk-Pagnevaartweg en tot 15e en le wijziging der begroting 1931 van de gemeente respectievelijk het gasbedrijf. Het lid RUBBERS stelt voor de behandeling van dit punt aan te houden, totdat zekerheid is verkregen omtrent de afloop van het rechtsgeding contra J.R.C. Veraart terzake van de ontbinding der pachtovereenkomst. Het lid GEERTS kan de mening van de vorige spreker niet onderschrijven. Ru het voorstel onder 12 is aanvaard, volgt logischerwijze de aanneming van het aan de orde zijnde voorstel, tenzij bezwaren bestaan tegen de grootte van het gevraagde crediet met het oog op de omvang van de uit te voeren werken. De VOORZITTER wijst er op, dat de raad in een zijner vorige vergaderingen reeds credieten heeft gevoteerd voor de bestrating en riolering van de verbindingsweg Bosschendijk-Pagnevaartweg. De besluiten zijn thans in onderzoek bij de provinciale waterstaat. Was de directeur van de gasfabriek toen klaargekomen met de op stelling van een kostenraming voor een gastransportleiding, dan zou in diezelfde raadsvergadering ook zijn behandeld de beschik baarstelling van het onderhavige crediet. Wanneer de leiding zal worden gelegd, kan nog niet precies worden gezegd, Allereerst is het wachten op de datum, waarop de pachtovereenkomst wordt ont bonden. Voorts moet goedkeuring zijn verkregen op alle besluiten, waarbij credieten zijn uitgetrokken voor de bouwrijpmaking van de betreffende gronden. Dit alles vergt natuurlijk enige tijd van behandeling.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 27