7. Voorstel tot wijziging der algemene politieverordening» Tot 3e wijziging der algemene politieverordening betreffende contröle van hotelregisters en diefstal van oude metalen e.d. wordt zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming conform het voorstel besloten, 8. Voorstel tot het aangaan ener overeenkomst met de n.v. P.N.E.M. betreffende vestiging van zakelijke rechten op gemeente-eigendommen Dienovereenkomstig wordt zonder hoofdelijke stemming besloten 9. Voorstel tot wi'lziging van de met de n.v. Bank voor Nederlandse gemeenten aangegane rekening-courant-overeenkomst Zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel besloten, inhoudende de verhoging van het maximum-crediet ad 200.000,- tot 650.000,-, geldende voor de maanden Juni en Juli 1951. 10. Voorstel tot' het verlenen van medewerking op de aanvrage van de Kerkeraad der Ned. Hervormde gemeente alhier, bedoeld bij artikel 72 der Dager-onderwijswet 1920, betreffende stichting school voor G.L.O. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten de gevraagde medewerking te verlenen. 11. Voorstel tot het treffen van enige maatregelen, bedoeld bij artikel 4 van het Wegenverkeersreglement t.a.v. de in het centrum gelegen straten. De voorzitter doet voorlezing van het prae-advies en licht aan de hand van een kaart een en ander nog nader toe. Het lid GEERTS verwacht moeilijkheden voor bepaalde nering doenden. De VOORZITTER gelooft echter dat de getroffen voorzieningen veel gemak zullen opleveren, waarbij hij er nog op wijst, dat in bepaalde dringende omstandigheden aan belanghebbenden ontheffing kan worden verleend. Na enige discussie wordt zonder hoofdelijke stemming besloten conform het voorstel. 12. Voorstel tot het voeren van een rechtsgeding tegen J.R.C. Veraart, Bosschendijk 56 alhier, terzake der ontbinding van de pachtovereenkomst betreffende gronden, kadastraal bekend deze gemeente sectie B nrs. 495, 498,"1575 en 1796, ter gezamenlijke grootte van 5.86.35 ha, gelegen tussen Bosschendi,jk en Pagnevaart- weg. Het lid RUBBENS vindt het dwaas om in te gaan op de door de heer Veraart gevraagde schadevergoeding ad 18.982,50. Dit lid was van mening, dat de aankoopprijs van 34.000,- mede inhield de inbezitneming van de grond. Hij adviseert voortaan precies na te gaan voor welk bedrag uiteindelijk de grond kan worden aanvaard. Daar bij de behandeling van het voorstel tot aankoop "ja" is gezegd, moet dit voorstel eveneens worden geaccepteerd. Een andere beslissing zou geen zin hebben. Hij dringt nogmaals aan om in de voorstellen tot aankopen van grond volledige informaties omtrent de eventueel te betalen schadevergoeding voor de ont binding der pachtovereenkomst te vermelden.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 26