VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD, op Vrijdag, 29 Juni 1951, des avonds om 20.00 uur Aanwezig: de leden M.A. van den Bosch, B, Burgers, B.C. van loon, C.A. van Oosterhout, H.M. Rubbens, A.C. van der Smissen, M.J. Verheijen en N. Vissenberg. Het lid Geerts komt ter vergadering tijdens de behandeling van punt 11. Afwezig met kennisgevingde leden J.A.F.M. van Spaandonk, E.J. Veeke, J.J. Plevier en J.A.J.P. Keij. Voorzitter: J.L.P.M. Teijssen. Secretaris: J.E. van Hoek. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Notulen. De notulen van de vergaderingen van 2 Maart en 13 April 1951 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. Ingekomen zijn: 1. adres dd. Mei 1951 van de commissie van toezicht van de R.K. lagere tuinbouwschool alhier, om een jaarlijks subsidie van 20,- per leerling uit de'gemeente. 2. brief dd. 11 Juni 1951 van de stichting "Het vierde Prinsenkind" bevattende de suggestie om de presentiegelden van de openbare raadsvergadering, te houden op 5 Juli a.s. ter herdenking van de honderdjarige werking der gemeentewet, te willen schenken aan gemelde stichting. Wordt voor kennisgeving aangenomen. Ten aanzien van het eerste stuk deelt de voorzitter mede, dat de gemeente de nodige gelden moet investeren voor de oprichting van gemelde school, zodat het niet in de rede# ligt het verzoek in te willigen. Zonder beraadslaging en hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten. 4. Voorstel tot toekenning van namen aan enige straten, geprojec teerd op de gronden tussen Bosschendijk en Pagnevaartweg. Zonder hoofdelijke stemming wordt xzonform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten om de verbindingsweg Bosschendijk-Pagnevaartweg de naam te geven van Eikenlaan, en aan de drie geprojecteerde straten, welke uitmonden op de Eikenlaan, de namen te geven van Linde- Plataan- en Accaciastraat 5. Voorstel tot wijziging van de verordening op de heffing van een belasting op vermakelijkheden. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel. 6. Voorstel tot wijziging der tijdelijke ziektekostenregeling voor de ambtenaren. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 25