Ten aanzien van de door het lid Rubbens naar voren gebrachte aangelegenheid merkt de voorzitter op, dat hem de toestand dezer wegen bekend is. Er is grind besteld in Raamsdonkveerwelke dezer dagen zal arriveren. Met de dienst gemeentewerken zal contact worden opgenomen over de wenselijkheid of nog een arbeider zal worden bijgeplaatst. De wegen dienen over het algemeen op behoor lijke breedte te worden gebracht en van een behoorlijke verharding te worden voorzien. Een en ander zal met de dienst gemeentewerken worden besproken. Een puinverharding waarover slakken worden aangebracht, is goed en zeer solide gebleken. Ten aanzien van de vraag van het lid Burgers aangaande de nota's van de P.N.E.M.antwoordt hij dat dit zg. aansluitkosten betreffen. Voor zover hem bekend, is deze regeling op 1 Januari 1951 ingegaan. Hij zegt dit lid toe hem hieromtrent nader schriftelijk te zullen inlichten. Wat betreft de kwestie van verkoop van vlees van nood- slachtingen merkt de voorzitter op, dat dergelijk vlees alleen mag worden verkocht in slagerswinkels of op de noodslachtplaats. Zou het vlees dus niet hier aan de n&odslachtplaats worden ver kocht of in slagerswinkels hier ter plaatse, dan mag het alleen in slagerswinkels in andere gemeenten worden verkocht. Het lid van LOON merkt op, dat in de tijd, dat het vlees nog goedkoper was, men veel meer kocht. Nu het vlees duurder is geworden, koopt men veel minder, wat op zich reeds een nadeel voor de slagers is. Door verkoop van vlees van noodslachtingen worden deze nog meer gedupeerd. Het lid RUBBENS brengt naar voren, dat de boeren over het algemeen hun vee verzekerd hebben, waardoor bij noodslachtingen nagenoeg altijd geleverd wordt aan de veecentrale te Boxtel,Vee, dat niet levend geleverd kan worden en derhalve door de vee- centrale niet wordt aangenomen, wordt voor het overgrote deel afgekeurd, zodat naar zijn mening verhoudingsgewijzeslechts een zeer klein gedeelte van het totale aantal naodslachtingen voor verkoop hier ter plaatse overblijft. De VOORZITTER merkt nog op, dat de keuringen belangrijk zijn verscherpt. Volgens een uitlating van de inspecteur der volksgezondheid Dr. Eerstens staat men ook van regeringswege zeer sceptisch tegenover een verkoop van vlees van noodslachtingen buiten de noodslachtplaats en de slagerswinkels. Hierdoor zou men ten zeerste het gevaar in de hand werken, dat dit goedkopere vlees een handelsobject wordt van personen, welke het met de volksgezondheid niet zo nauw nemen, Ten aanzien van de vraag van het lid van Loon omtrent het ruimen van w.c.'s antwoordt spreker dat in de algemene politie verordening reeds een imperatieve verbodsbepaling is opgenomen. Door de burgemeester kan hiervan ontheffing worden verleend In verband met de speruren werd in de bezettingstijds hier wel eens van afgeweken. Het lid van LOON merkt op, dat de betreffende persoon inder daad in het bezit van een bewijs is. De VOORZITTER zegt toe deze aangelegenheid te zullen onder zoeken, 17. Sluiting. De voorzitter 3luit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van j De secretaris,^-. ue secrti uaiia 146-15l/HBo/26-4-51/17.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 24