r 5 14a. Voorstel tot vaststelling van een verordening tot heffing van opcenten op de personele belasting voor het belastingjaar 1951/1952. De VOORZITTER merkt op, dat de punten 14a en 14b alsnog aan de agenda zijn toegevoegd. De verordening tot heffing van opcenten op de personele belasting voor het belastingjaar 1951/1952 kan thans worden vastgesteld, daar het provinciaal blad", vermeldende het aantal door de provincie te heffen opcenten, juist is verschenen Conform het voorstel van burgemeester en wethouders wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming besloten tot heffing van 150 opcenten. 14b. Voorstel tot le wijziging van de verordening tot heffing van gelden voor inlichtingen uit het bevolkings- en verblijfs register Ra voorlezing van het prae-advies wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming besloten tot wijziging der verordening conform het voorstel. 15. Mededelingen, De voorzitter herinnert de leden aan het op 17 April a.s, te houden concert door het Brabants Orkest. Gelet op hetgrote culturele belang voor deze gemeente worden de leden aangespoord dit concert zoveel mogelijk bij te wonen en bij de inzetenen aan te bevelen. 16. Rondvraag. Het lid RUBBERS zou graag zien, dat op de wegen die de gemeente heeft overgenomen van het waterschap, grind gebracht wordt. Wanneer hier één arbeider meer tewerk gesteld wordt, zhl dit op gemakkelijke en doeltreffende wijze kunnen geschieden. Door het buitengewoon slechte weer van de laatste tijd zijn de wegen meermalen onberijdbaar. Vooral wanneer de tuinders straks weer naar de veiling moeten, zal dit vele moeilijkheden meebrengen. Het lid BURGERS vraagt of het juist is, dat aan verschillende huurders van nieuwe woningen de laatste tijd een nota van de P.R.E.M. aangeboden wordt voor aansluitingskosten aan het electriciteitsnetterwijl dit voorheen nooit gebeurde. Het lid van DOOR vestigt de aandacht van de voorzitter op het feit, dat vlees, afkomstig van noodslachtingen uit de gemeente Oud- en Rieuw Gastel,in deze gemeente wordt uitgepond* hetwelk hij een nadeel vindt voor de plaatselijke slagers. Gaarne zou hij vernemen of het niet mogelijk is, dat dit vlees in de plaats van herkomst wordt verkocht. Verder brengt hij de voorzitter in herinnering, dat hij geruime tijd geleden reeds heeft geinformeerd of bij verordening niet is of eventueel kan worden bepaald, dat het ruimen van w.c.'s niet overdag mag geschieden, doch bijv. alleen tussen 19.00 uur en 7.00 uur. Gaarne zou hij hierover nadere inlichtingen ontvangen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 23