4 12. Voorstel tot 4e wijziging van de verordening tot heffing van legës ter secretarie. Na voorlezing van het voorstel voegt de voorzitter hier nog aan toe, dat reeds in de meeste gemeenten de leges op de bewijzen van Nederlanderschap zijn verhoogd. In verhouding tot de kosten van een paspoort en gelet op de aanschaffingshosten kan een bedrag van 3,- alleszins redelijk genoemd worden. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel. 13. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de aanschaffing van 18 helmen ten behoeve van de brandweer en tot 10e wijziging van de gemeentebegroting 1951."" Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wet houders wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten het gevraagde crediet ad 607,50 beschikbaar te stellen. 14. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de aanleg van een kinderspeeltuin en tot 11e en 4e wijziging van de begroting 1951 van de gemeente onderscheidenlijk het bedrijf gemeentewerken. Na voorlezing door de voorzitter van het voorstel van burge meester en wethouders, merkt het lid VISSENBERG op, dat naar zijn mening de aanleg van de speeltuin veel arbeid zal vergen. Het terrein staat voor een groot gedeelte onder water. De VOORZITTER antwoordt dat tengevolge van de zser zware regenval van de laatste tijd veel terreinen onder water staan. Omtrent de keuze van het terrein is overleg gepleegd met de directeur van gemeentewerken en met de heer Klinkenberg, de ontwerper van het plan. De uitvoering is bij de Nederlandse Heidemaatschappij in goede handen. In Rotterdam werden door haar gedurende de laatste jaren 16 speeltuinen aangelegd. Het lid RÜBBENS vraagt nog of de beplanting op dusdanige wijze wordt aangebracht, dat ze door de kinderen niet kan worden beschadigd. De VOORZITTER antwoordt dat, waar nodig, voldoende afrastering wordt aangebracht en verder zal door de stichting, welke in het leven wordt geroepen en aan welke de exploitatie zal worden toe vertrouwd, toezicht moeten worden gehouden. In dit verband voegt de voorzitter hier nog aan toe, dat verschillende planten kunnen worden betrokken van het eigen kwekerijtje van de dienst gemeentewerken, terwijl de sintels kunnen worden verkregen bij het pompstation van de waterleidingmaatschappij te Seppe. Het lid van den BOSCH juicht het voorstel van harte toe, maar vreest dat het terrein te klein zal zijn. De VOORZITTER antwoordt dat de grootte van het terrein erg meevalt en dat de speeltuin juist in deze kinderrijke buurt in een grote behoefte zal voorzien. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop besloten het gevraagdë crediet ad 5.383,50 beschikbaar te stellen. I L

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 22