>7 Het lid RUBBENS informeert of dit een klinkerweg zal worden, hetwelk door de voorzitter bevestigend wordt beantwoord. Hierna vraagt dit lid nog nadere inlichtingen op welke wijze de riolering zal lozen. Wethouder KEIJ deelt hierop mede, dat, gelet op de omstandigheid dat het middengedeelte van het terrein het hoogst is (het niveau-verschil bedraagt 2 meter), de afvoer van de ene helft zal geschieden naar de Bosschendijk, terwijl het andere gedeelte zal lozen op de riolering van de Pagnevaartweg. Het lid van LOON vraagt of de prijs der gronden al bepaald is Be VOORZITTER antwoordt hierop dat dit tot op heden nog niet mogelijk was, aangezien hierin tevens moeten worden vercalculeerd de kosten van bestrating en riolering. Dit zal zo spoedig mogelijk geschieden. Bovendien dient naar zijn persoonlijke mening niet voor ieder terrein eenzelfde prijs te worden aange houden, men zal hierbij ook rekening moeten houden met de ligging der verschillende percelen. Aangezien hier volgens het uitbrei dingsplan alleen zelfstandige of dubbele woningen mogen worden gebouwd, zal een dergelijke gedifferentieerde verkoopsprijs weinig moeilijkheden met zich meebrengen. Het lid van LOON vraagt of men bij koop van een perceel verplicht zal zijn binnen zekere tijd te bouwen en of - in het bevestigend geval - er wel rekening mee wordt gehouden dat zich onder de huidige tijdsomstandigheden daarmede moeilijkheden kunnen voordoen. De VOORZITTER merkt op, dat men inderdaad daartoe verplicht zal zijn. Men dient hierbij voor ogen te houden dat iedere verkoop van grond geschiedt bij raadsbesluit onder goedkeuring van gedeputeerde staten. Tevens merkt de voorzitter nog op, dat het ook mogelijk is dat de gemeente hier zelf nog zal gaan bouwen om aan redelijke behoeften aan dit genre woningen tegemoet te kunnen komen. 10. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een crediet voor de bestrating van de Tlorbeckestraat en tot 8e en 2e wijziging_xan de begrotingen 1951 van de gemeente onderscheidenlijk het bedriji gemeentewerken. Na voorlezing van het voorstel van burgemeester en wethouders deelt de voorzitter mede dat verwacht mag worden, dat reeds in ae volgende vergadering een crediet zal worden gevraagd voor de bouw van waningen langs deze straat. Hieruit blijkt wel hoe urgent de aanleg van deze straat is. Hier kunnen gebouwd worden 6 duplex en 20 normale woningen. De bedoeling is om thans de zuidzijde der straat te bebouwen. De bedrijvencommissie kan zich met dit plan verenigen. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten het gevraagde crediet ad 30.200,- beschikbaar te stellen. 11. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een crediet voor ée ni tvnpri rip van rioleringswerken ten behoeve van de industrie- Jg de Industrieweg en iet 9e en i.-jTfripiM van de begrotingen 1951van de gemeente onderscheidenlijk het bedrijf gemeentewerken. Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wet houders informeert het lid VEEKE nog waar de riolering zal lozen. De VOORZITTER antwoordt hierop, dat de riolering begint aan de zuidzijde der straat, loopt dan onder de straat door en om uit in de reeds aanwezige riolering bij de fabriekshallen. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop besloten het gevraagde crediet ad 6.100,- beschikbaar te stellen.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 21