6 Voorstel tot goedkeuring van de rekening 1949 van het algemeen burgerij jk~"armbëstuur en tot voorlopig~vaStstelling van de rekgning 1949 van het gemeentelijk gasbedrijf, het bedrijf gemeentewerken, de vee- en vleeskeuringsdienst en van de gemeente. Na voorlezing van het rapport der commissie van onderzoek voegt de voorzitter hier nog aan toe, dat in de loop van het jaar tevens regelmatig contröle heeft plaats gehad op de diverse boekhoudingen en kassen door het verificatiebureau van de ver eniging van Nederlandse gemeenten. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt daarop besloten conform het voorstel. 7. Voorstel tot aankoop van een Magirus-ladder en tot vaststelling van de hieruit voortvloeiende be wijziging van de gemeente begroting 195lT~ Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wethouders geeft de voorzitter hierop nog een korte toelichting. Het lid VISSENBERG informeert of de beoogde ladder door twee personen kan worden vervoerd. Be VOORZITTER antwoordt hierop, dat dit juist één der voor naamste redenen is, dat burgemeester en wethouders aan dit model de voorkeur geven. Bij een 4 wielig-chassis of auto dient voor het transport steeds een chauffeur aanwezig te zijn; een ladder op een 2 wielig-chassis kan door iedereen vervoerd worden. Dit is vooral ook van belang wanneer de ladder voor andere doeleinden wordt gebruikt, bijv. voor herstelwerkzaamheden aan de straat- veriichting.vraag van het lid RUBBENS 0f de gemeente tot op heden helemaal geen ladder heeft gehad, antwoordt de VOORZITTER dat de brandweer goed is uitgerust, doch inderdaad nog niet in het bezit is geweest van een brandladder. Het lid RUBBENS geeft hierop te kennen, dat, waar in deze gemeente verschillende grote gebouwen zijn, een dergelijke ladder dan toch wel hoog nodig is. Op een vraag van het lid BURGERS of deze ladder ook achter een auto gekoppeld kan worden, antwoordt de voorzitter bevestigend. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van burgemeester en wethouders. R. Voorstel tot vaststelling van regelen met betrekking tot de controle op het gelïïiTÏTk beheer en de boekhouding van de ontvanger en van andere met geldelijk beheer en met boekhouding belaste ambtenaren, alsmede tot het onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekeningen. Na voorlezing van het prae-advies wordt zonder discussie of hoofdelijke stemming besloten conform dit voorstel. Het lid A.C. van der Smissen verschijnt ter vergadering, 9. Voorstel tot het be schikbaarstellen van een crediet voor het rioleren en bestratén van de verbindingsweg Bosschendijk- Pagnevaartweg en tot Ye en le wijziging van de begrotingen 1951 van de gemeente onderscheidenlijk het bedrijf gemeentewerken Na voorlezing van het prae-advies deelt de voorzitter nog_ mede, dat intussen tevens bericht is binnengekomenvan de commissie van bijstand (de zg. bedrijvencommissiewaarin zij mededeelt zich met de door de dienst gemeentewerken ontworpen plannen te kunnen verenigen. j

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 20