VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD Op Vrijdag 13 April 1951 des avonds om 20»00 uur. Aanwezig: de leden M.A. van den Bosch, P,C. van loon, J.A.J.P. Kei jH.M. Rubbens, P.J. Veeke, M.J. Verheijen, N. Vissenberg en B. Burgers. Afwezig met kennisgevingde leden J.J. Plevier, J.A.F.M. van Spaandonk, H.C, Geerts en C.A. van Oosterhout. Verder afwezig het lid A.C. van der Smissen (tot behandeling van punt 9 der agenda). Voorzitter: J.L.P.M. Teijssen. Secretaris: J.A.M. Boudrie, waarnemend. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed, 2. Notulen. De notulen van de vergadering van 28 Maart 1951 worden ongewijzigd vastgesteld. 3. Ingekomen stukken. 1. Schrijven dd. 23-2-51 van P.J.M. van Aalst, Lollestraat 14 te Oudenbosch, voorheen controleur in algemene dienst dezer gemeente, betreffende zijn als zodanig genoten salaris. Aangezien deze aangelegenheid behoort tot de competentie van burgemeester en wethouders wordt besloten het adres naar deze te renvoyeren. 2. Schrijven van de directeur van het telefoondistrict Breda dd. 6-3-51, betreffende kosten van doorlopende openstelling van het telefoonkantoor Deze brief wordt voor kennisgeving aangenomen. 4. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding ex artikel 101 bis der Lager-onderwijswet 1920 ten aanzien van het instituut St. Louis over 1950, alsmede van het voorschot voor 1951. Na toelichting door de voorzitter wordt besloten de vergoe ding over 1950 te bepalen op 2.153,06 en het voorschot voor het jaar 1951 op 2.490,42. 3. Voorstel tot het oninvorderbaar verklaren van inkomsten, behorende bij de gemeente-rekening 1949. Het lid BURGERS informeert of de op de overgelegde staten voorkomende bedragen niet gedeeltelijk te verhalen zijn. De voorzitter merkt op, dat onderscheid moet worden gemaakt tussen de op de staten voorkomende oninbare en nog te verhalen bedragen. Oninbaarheid kan bijv. ontstaan door onvermogen of somtijds door vertrek naar het buitenland, waardoor de bedragen niet meer kunnen worden ingevorderd. De nog te verhalen bedragen worden alsnog ingevorderd. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt daarop besloten conform het voorstel.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 19