De VOORZITTER merkt op, dat het rijk, gelet op de doeleinden, waarvoor de gronden zullen worden gebruikt, onzeker ie in zijn uit latingen. Volgens de Nederlandse Heidemaatschappij is slechts een gedeelte van de opstand voor overplanting geschikt, over het algemeen acht men de bebossing reeds overjarig. Deze aangelegenheid heeft evenwel zijn bijzondere aandacht, Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop conform het voorstel besloten aan de Staat der Nederlanden ondershands te verkopen de percelen, kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie K nrs. 1142 en 1143,resp. groot 5.51.60 en 1,98.50 ha., voor de som van 17.500,-. 3. Voorstel tot verkoop van grond, gelegen aan de Industrieweg alhier, aan de confectiefabriek Joh, van der Werff en Co. N.V. te Rotterdam. Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wet houders merkt de voorzitter nogmaals op, dat burgemeester en wethouders dit voorstel met bijzonder genoegen doen en wel om driërlei redenen: 1. omdat het hier een financieel gezond bedrijf betreft; 2. omdat er voor de gemeente, daar deze N.V. met eigen kapitaal dit fabrieksgebouw gaat stichten, geen financiële risico's aan verbonden zijn; 3. omdat er in dit bedrijf vrouwelijke arbeidskrachten emplooi zullen kunnen vinden. Op vragen van de leden van der SMISSEN en PLEVIER "eeft de voorzitter daarop een nadere aanduiding waar verschillende be drijven aan de Industrieweg zullen worden gevestigd. Het lid RUBBENS acht het voorstel van burgemeester en wethouders alleszins acceptabel, temeer daar er voor de gemeente geen financiële risico's aan zijn verbonden. Zonder hoofdelijke stemming wordt daarop conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten aan Joh. van der Werff en Co. N.V. confectiefabriek te Rotterdam, te verkopen een strook grond, ter oppervlakte van 6192 m2van het perceel kadastraal bekend gemeente Oudenbosch, sectie C nr. 893, voor de som van 6.811,-. 4. Voorstel tot toekenning van een extra subsidie aan de R.K. Zangvereniging "Oudenbosch Mannenkoor'T" Na voorlezing van het prae-advies licht de voorzitter toe, dat het hier slechts een éénmalige subsidie betreft in verband met de hoge kosten, welke zijn verbonden aan de uitvoering van het Oratorium "Das Lebensbuch Gottes". Voor een stimulering van het culturele leven in deze gemeente, achten burgemeester en wethouders een extra-subsidie alleszins verantwoord. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt daarop besloten aan de R.K. Zangvereniging "Oudenbosch'Mannenkoor" voor het jaar 1951 een extra-subsidie te verlenen van 75,-. 5. Aanbieding gemeente-rekening, rekeningen takken van dienst en van het burgerlijk armbestuur over 1949 Na gehouden stemming blijken tot leden van de commissie van onderzoek der gemeente-rekening en van de rekeningen van de takken van dienst te zijn benoemd de leden van Spaandonk, Plevier en Burgers.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 17