VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op Woensdag, 28 Maart 1951» des avonds om 20*00 uur. Aanwezig:de leden M.A. van den Bosch, P.C, van loon, J.A.J.P. Keij H.M. Rubhens, A.C.- van der Smissen, F.J. Veeke, M.J. Verheijen, N. Vissenberg, J.A.F.M. van Spaandonk, B. Burgers en J.J. Plevier. Afwezig met kennisgeving de leden C,A. van Oosterhout en H.C. Geerts. Voorzitter: J.L.P.M. Teijssen. Secretaris: J.A.M. Boudrie, waarnemend. I. Opening. De voorzitter opent de vergadering met gebed. 2. Voorstel tot verkoop van enige percelen grond van het bos- complex Scherpenberg aan de Staat der Nederlanden. Ie Voorzitter merkt op, dat in verband met de bestemming, welke de Staat aan deze gronden wenst te geven, deze vergadering met spoed is belegd. Slechts enkele eveneens spoedeisende aangelegenheden zijn daarnevens op de agenda geplaatst. Vermoedelijk zal op Vrijdag 13 April a.s. wederom een verga dering worden gehouden. Na voorlezing van het prae-advies van burgemeester en wet houders geeft de voorzitter bij informatie door het lid PLEVIER een nadere aanduiding omtrent de ligging dezer percelen. Het lid RUBBENS vraagt of in de verkoopprijs eveneens de opstand is begrepen, Voor zover hem bekend, houdt het prijzen- bureau voor onroerende zaken geen rekening met de opstand van terreinen. De VOORZITTER merkt op, dat dit slechts ten dele juist is. In het onderhavige geval heeft de inspecteur der domeinen te s-Hertogenbosch, welke te dezer zake namens het rijk optreedt, zich met de door het prijzenbureau vastgestelde prijs aucoord verklaard. Het is evenwel duidelijk, dat ook dezerzijds vooraf wel degelijk overleg is gepleegd met dit bureau en bij de prijs van 17.500,- werd bij deze besprekingen geacht de waarde van de opstand te zijn inbegrepen. Burgemeester en wethouders achten deze prijs, gelet op de grondsoort (hoge open zandgronden) zeer redelijk. Het lid RUBBENS kan zich met deze prijs zeer wel verenigen; zijn vraag was slechts informatief bedoeld. Op een vraag van het lid PLEVIER deelt de voorzitter mede, dat het hout op de singel hoofdzakelijk bestaat uit Larix en Oostenrijkse dennen. Het lid RUBBENS informeert hf het rijk de opstand zal gaan benutten.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 16