11 Wethouder KEIJ deelt nu mede, dat vanzelfsprekend de berekeningen van de staalconstructie worden geverifïè'erd. Yan twee zijden wordt controle uitgeoefend, t,w. van de kant van do architect en van het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht. Er 3öl streng op worden toegezien, dat een constructie wordt geleverd, die berekend is op alle inwerkende krachten. Het lid PLEVIER vraagt om welke reden men weer de firma Scherpenhuysen heeft uitgenodigd om in te schrijven. Wethouder KEIJ antwoordt, dat de directeur vangemeente- werken hem op deze firma heeft geattendeerd. Met enige gegrondheid mag dus worden geconcludeerd, dat het werk in alle vertrouwen aan Scherpenhuysen kan worden opgedragen. Het lid PLEVIER betoogt, dat het vertrouwen toch niet in alle opzichten is gefundeerd. Wethouder KEIJ wijst op de goede kwaliteit van het tot nu toe door de firma Scherpenhuysen gepresteerde werk. Het lid PLEVIER merkt op, dat ook aandacht aan andere fac toren dient te worden geschonken. Bij te late oplevering is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat hogere bedragen moeten worden uitbetaald in verband met de gestegen materiaalprijzen. Wethouder KEIJ wijst op de in het bestek voorkomende risicobepaling. De VOORZITTER brengt in het midden, dat dezer dagen een be spreking zal plaats vinden met de staalconstructeur. Er zal dan een tijdschema worden opgesteld. Het lid PLEVIER bepleit een uitvoering van het werk door de staalconstructeur binnen de in het bestek vastgelegde tijd. Onder de gegeven omstandigheden leidt overschrijding van de opleveringstermijn ongetwijfeld tot duurder werk. Wethouder KEIJ zegt, dat de hand zal worden gehouden aan de gestelde leveringstijdWordt de levering ongemotiveerd getraineerd, dan zal binnen de in het bestek voorkomende bepalin gen daartegen worden opgetreden. Het lid PLEVIER betwijfelt of de dienst gemeentewerken de staalconstructieberekeningen kan controleren. Wethouder KEIJ merkt op, dat de bij het bedrijf aanwezige weg- en waterbouwkundige ten aanzien van deze contrSle over er varing beschikt. Voorts kan de contröle te allen tijde worden opgedragen aan een ingenieursbureau. De VOORZITTER stelt voor dit punt in bespreking te brengen bij de bedrijvencommissiewaartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. 21. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering met gebed. Vastgesteld ter openbare vergadering van J}/6- De secretaris, De voorzitter, 166-176/HS/27-6-51/17

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 15