10 Tegen de uitgebreide vuilnisplaatsen in de nieuwe wijk acht hij een optreden zeer gewenst* Tot slot wijst de spreker op de gevaarlijke situatie uit verkeersoogpunt bij de oude harmoniezaalDe weggebruikers hebben geen behoorlijke uitkijk, zodat men terdege moet oppassen. Het weggetje naar de nieuwe wijk dient voor het rijverkeer te worden afgesloten. Het lid van LOON wijst op een diepe geul in het wegdek van de Kalishoek, ongeveer ter hoogte waar de keibestrating eindigt. Een spoedige dichting is dringend noodzakelijk. Het lid VISSENBERG deelt mede, dat de straatverlichting in de Kalishoek al gedurende drie weken niet heeft gebrand. Ook hebben de bewoners aldaar een paar dagen zonder gas gezeten. Hij brengt dit punt nu in bespreking, omdat het wellicht nog enige tijd zal duren voordat de bedrijvencommissie bijeen komt. Het lid VERHEIJEN wijst nog eens op de slechte staat van onderhoud, waarin de raadzaal verkeert. In een der vorige verga deringen heeft de voorzitter gezegd, dat aan architect Hurks opdracht is gegeven voor de uitwerking van plannen. Hij zou gaarne de stand van zaken willen vernemen. De VOORZITTER antwoordt het lid van der Smissen, dat in de komende vergadering van burgemeester en wethouders een beslissing genomen zal worden omtrent de levering van de telmachine. Zodra gedeputeerde staten goedkeuring hebben gehecht aan het raadsbesluit tot verhuur van de in aanbouw zijnde hal aan de firma Schijven, zal het huurcontract worden opgemaakt. De voorzitter deelt voorts mede, dat de staalconstructeur Scherpenhuysen weder de laagste inschrijfster was. De door het lid Plevier naar voren gebrachte moeilijkheden hebben nooit gelegen op het terrein van de kwaliteit van het gepresteerde. Wat is geleverd, was altijd van goede hoedanigheid. Overschrijding van het tijdschema is inderdaad voorgekomen. Nadrukkelijk zegt de voorzitter dat burgemeester en wethouders aan de firma Schijnen geen enkele datum, waarop de hal zou kunnen worden betrokken, hebben gegarandeerd, Met vertrouwen kan echter de oplevering worden tegemoet gezien, temeer daar van de zijde van de architect alle medewerking kan worden verwacht. De vraag omtrent de contröle van de constructieberekeningen door een staal-staticus kan spreker niet beantwoorden. Hij laat dit gaarne aan wethouder Keij over, 4 Het probleem der vele vuilnisbelten is al herhaaldelijk in bespreking geweest. Het is moeilijk aan dit euvel paal en perk te stellen, indien niet gerekend kan worden op de medewerking van alle ingezetenen. Hij zal nogmaals contact opnemen met de rijkspolitie en de her en der verspreide vuilnisplaatsen laten opruimen. Ten aanzien van de verkeerssituatie bij het kruispunt van de oude harmoniezaal zegt de voorzitter toe het zandweggetje, richting nieuwe wijk, voor het autoverkeer te zullen doen sluiten. De geul in het wegdek van de Kalishoek zal spoedig worden gedicht. De klacht van het lid Vissenberg over de straatverlichting en de slechte gastoevoer zal ter kennis van de directeur van de gasfabriek woeden gebracht, De r„auauratie van het interieur van de raadzaal heeft alle aandacht van burgemeester en wethouders. Men moet echter in dit verband ook acht slaan op de financiële zijde. Alle noodzakelijke voorzieningen, die nog dienen te worden getroffen, kunnen nu eenmaal niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Hii ge^t in overweging de afwikkeling van dit punt over te daten aan Durgcnie~, r e- wet houders, dj. diligent zullen blijven.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 14