gemeent e-begroting gewone dienst inkomsten uitgaven 751.979,77 751.979,77 Kapitaaldienst inkomsten uitgaven 1.425.961,67 1.425.961,67 16. Voorstel tot overbrenging van het crediet van 86,202,18 voor de bouw van zeven woningen aan de Beatrixlaan naar de dienst 1951en tot vaststelling der hieruit voortvloeiende 2e wijziging van de begroting 1951 van de gemeente, respec tievelijk het woningbedrijf» alsmede tot intrekking der 23e en 8e wijziging der begroting 1950 van de gemeente respectie velijk het woningbedrijf. 17. Voorstel tot beschikbaarstelling van credieten, groot 102.000,- en 65.000,- onderscheidenli,jk voor de bouw der R.K. .jongensschool voor U.L.O. nabij het juvenaat Sancta Maria en der R.K. meisjesschool voor V.G-.L.O. ~aan de Kalishoek ën tot vaststelling der hieruitvoortvloeiönde 44e wijziging van de gemeentebegroting 1950. 18. Voorstel tot beschikbaarstelling van een crediet van 100,- voor de schenking van een glas-in-lood raam, te plaatsen in de in aanbouw zijnde Amer-centrale van de P.N,E.M. xe Geertruiden- berg en tot vaststelling der hieruitvoortvloeiende 5e wijziging der gemeentebegroting 1951. Conform de drie hierboven genoemde voorstellen wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming besloten. 19. Mededelingen. De voorzitter deelt mede, dat zeer binnenkort zal worden begonnen met de reconstructie van de straatverlichting. 20. Rondvraag Het lid van der SMISSEN informeert naar de levering van de telmachine Het lid PLEVIER snijdt de volgende punten aan: 1. verhuur industriehal Schijven; 2. aanbesteding hal; 3. het storten van vuil op diverse punten in de gemeente; 4. het kruispunt bij de oude harmoniezaal van Massar. Allereerst vraagt hij of maatregelen zijn getroffen, dat de huur van de hal door de firma Schijven doorgaat, gezien de ervaring met de meubelfabriek Kappelhof. Is reeds een definitieve overeenkomst opgemaakt? Voorts zou dit lid gaarne willen weten of burgemeester en wethouders bij de gunning aandacht hebben geschonken aan de slechte ervaring, welke in het verleden is ondervonden van de staalconstructeur Scherpenhuysen. Hij wijst in dit verband op de overschrijding van de termijn, waarbinnen de staalconstructies van de eerste vier hallen moesten worden opgeleverd. Voorts bepleit hij de wenselijkheid om de berekeningen van de staalconstructies te doen controleren door een bekwaam staticus

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 13