De VOORZITTER betoogt, dat burgemeester en wethouders een voorzichtig beleid zullen voeren en nooit met een lichtvaardig voorstel bij de raad zullen komen. Alles wordt gedaan om de on derhoudskosten zo laag nogelijk te houden» Daartoe zijn o,m. de arbeiders Vissenberg en Paantjens, die regelmatig bedoeld onder houd verzorgen, organisatorisch ondergebracht bij het bedrijf gemeentewerken. Daardoor worden automatisch deze arbeiders bij andere werkzaamheden ingeschakeld, indien hun aanwezigheid op de boscomplexen niet nodig is. Voorts wordt gewezen op de eigen kwekerij op Pagnevaart, waardoor de aankoop van plantmateriaal zoveel mogelijk wordt beperkt. Spreker stelt zich voor om binnen kort met de raad nog eens een bezoek te brengen aan het gemeente lijk bosbezit. Het lid van der SMISSEN informeert nog naar de doorlopende openstelling van het telefoonkantoorDit mede naar aanleiding van een onlangs door de gemeente verzonden circulaire. De VOORZITTER antwoordt, dat deze circulaire isuitgegaan om de hieuwe abonné's te attenderen op de mogelijkheid om ook na de gewone sluiting in de avond- en nachturen van de telefoonte kunnen gebruik maken. Wil de huidige toestand bestendigd blijven, dan is het echter noodzakelijk dat een behoorlijk aantal èibonné s de maandelijkse bijdrage van ƒ2,- betaalt. Over de kwestie van het niet betalen door abonn^'s, die toch van de doorlopende openstelling gebruik maken, zal de inspecteur van het telefoondistrict dezer dagen ten gemeentehuize komen voor nadere bespreking. Tot slot wordt ook de ontwerp-gemeentebegroting 1951 zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De eindcijfers der begrotingen luiden als volgt: gasbedrijf lasten 89.081,77 baten nadelig saldo kapitaalsinkomsten kapitaalsuitgaven batig saldo bedrijf gemeentewerken baten 103.389.22 lasten 103.389,22 kapitaalsinkomsten 4.556,- batig saldo 4.556,- woningbedrijf lasten f 49.172,90 baten 4640430 nadelig saldo 2,768,60 kapitaalsinkomsten 9.119,76 kapitaalsuitgaven 9.119,76 vee- en vleeskeuringsdienst baten 23.067»- lasten 23.067,- kapitaalsinkomsten 287,12 kapitaalsuitgaven 287,12 2.783,31 10.511,03 8.316,26 2.194,77 e.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 12