Het lid PLEVIER frappeert het, dat de 26 woningen aan de Bornhemweg veel degelijker zijn gebouwd, Hij~wijst op de veel betere afwerking, bv, het hang- en sluitwerkl Z.i, mankeert er wat aan de mentaliteit van de betrokken aannemer, terwijl ook het toezicht van gemeentewerken onvoldoende is. In het algemeen zijn de 7 woningen aan het Wilhelminaplein, gebouwd onder architectuur van de heer de Wilde, goed. Het is daarom zo jammer» dat de afwerking veel te wensen overlaat. Het zijn een serie kleine dingen, die de algemene indruk bederven, hetgeen spreker ten zeerste betreurt. Hij vraagt zich af waarom de overheid zo iets wel moet slikken, terwijl een particulier dat nooit zou doen. Be VOORZITTER merkt nog op, dat bereids maatregelenzijn getroffen om het dagelijks toezicht te verbeteren. Met ingang van 1 April a.s. zullen bedoelde maatregelenvan krachtworden, Be ontwerp-begroting van het woningbedrijf wordt hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. Vervolgens wordt eveneens zonder hoofdelijke stemming vast-r gesteld de ontwerp-begroting van het gasbedrijf, de vee- en vleeskeuringsdienst en het bedrijf gemeentewerken. Be voorzitter stelt nu aan de orde de behandeling van de ontwerp-gemeentebegroting. Ten aanzien van de door beide afdelingen naar voren gebrachte wenselijkheid voor de invoering van uniforme vuilnisemmers, vraagt hij uitdrukkelijk of burgemeester en wethouders hieruit kunnen concluderen, dat de raad in beginsel voorstander is van deze invoering. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit principe-besluit aanvaard. Burgemeester en wethouders zullen nu spoedig nadere voorstellen uitwerken en deze aanhangig maken bij de bedrijven- commissie. Met betrekking tot de eventuele verkoop der gemeentelijke boscomplexen Scherpenberg en Maple Farm vraagt het lid van der Smissen of er wel eens een bedrag is genoemd, waarvoor deze complexen verkocht kunnen worden, Be VOORZITTER antwoordt, dat zulks zeer moeilijk gaat. Hij wijst er op, dat in de afgelopen jaren de nog onbeboste percelen van jonge aanplant zijn voorzien. Be gemeente zal dus in de komende jaren niet zoveel kosten hieraan behoeven te besteden. Burgemeester en wethouders zijn daarom wel voorstander van verkoop, mits een redelijke prijs wordt verkregen. Het lid van LOON zegt, dat hij een koper weet, die woont in de buurt van de beide boscomplexen. B^-ze gegadigde heeft 'bij hem geïnformeerd naar de eventuele prijs» Be VOORZITTER antwoordt, dat burgemeester en wethouders de beschikking hebben over een taxatie-rapport, uitgebracht door een alleszins deskundige. In het openbaar kan natuurlijk op dit moment niet over de koopsom worden gesproken. Hij adviseert mitsdien het lid van Loon de adspirant-koper te verwijzen naar burgemeester en wethouders. Met hem kan dan verder worden onderhandeld. Het lid RUBBENS merkt op, dat reeds bij de behandeling van de ontwerp-begroting 1950 over de kwestie ener eventuele verkoop van de boscomplexen Scherpenberg en Maple Farm is gesproken. Hu echter de kosten zijn besteed adviseert hij de verkoop niet force-majeur door te zetten.

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 11