i De voorzitter stelt nu aan de orde de goedkeuring van de begroting van het algemeen burgerlijk armbestuurHij leest allert eerst voor de passage uit het verslag van de commissie van rappor»? teurs met betrekking tot de Wenselijkheid om een register van inlichtingen in te voeren, alsmede het antwoord van burgemeester en wethouders te dezen aanzien. Hierna merkt de voorzitter op, dat hij in zijn kwaliteit van voorzitter van het armbestuur wel enige ervaring bezit. Volgens zijn mening behoeft men niet bang te zijn voor een dubbele bedeling. Alvorens de andere instellingen van weldadigheid steun bieden, treden zij in de meeste gevallen te voren in overleg met het armbestuur. De invoering van een register van inlichtingen is voor een gemeente in de orde van grootte als Oudenbosch beslist niet noodzakelijk. De begroting 1951 van het algemeen burgerlijk armbestuur wordt vervolgens zonder hoofdelijke stemming"goedgekeurd. De eindcijfers dezer begroting bedragen: gewone dienst inkomsteri 37.244,83 uitgaveh 37.244,83 Het gemeentelijk subsidie is geraamd op 31.347,-. De ontwerp-begroting van het woningbedrijf komt nu in behandeling. Na voorleBing van de passage uit het verslag van de commissie van rapporteurs en het daarop verschenen antwoord van burgemeester en. wethouders betreffende het onderhavige bedrijf merkt de voorzitter op, dat nog steeds geen opgave is ontvangen van de woningen^ die naar het oordeel van afdeling 2 zich in inferieure toestand zouden bevinden. Namens afdeling 2 zegt het lid PLEVIER, dat burgemeester en wethouders zich blijkbaar toch wel geërgerd hebben aan de opmer king betreffende de inferieure kwaliteit van vele pas gebouwde woningen. Een opgaaf was helemaal niet nodig, daar toch algemeen bekend is, dat er vele klachten hieromtrent zijn geuitr Nadrukke lijk zondert hij hierbij uit de 26 woningen langs de Bornhemweg, die door het aannemersbedrijf Bakker zijn gebouwd. Spreker heeft enige steekproeven genomen met de volgende 6 woningen: Mgr.Dr. Poelsplein 13 en 27; Beatrixlaan 24; Rooseveltstraat 3-4 en Wilhelminaplein 20 en 32, 4 Hij somt nu een serie gebreken op, welke bij gemelde woningen zijn geconstateerd, als het lekken van de stortbakken van de W.C.'a, het onder water staan van kelders, minderwaardig verfwerk, het niet sluiten van deuren, het ontbreken van een nachtslot op de voordeuren bij de 7 woningen langs het Wilhelminaplein( deze woningen zijn alleen voorzien van een zg, schieter), de bevestiging van boardplaten aan de plafonds met spijkers zonder gebruikmaking van latwerk, het niet op niveau liggen van de garage bij de woning Wilhelminaplein 20 en nog enige andere gebreken. De VOORZITTER antwoordt, dat hij moeilijk opbieder punt kan ingaan. Hij zou zich dan eerst algeheel moeten oriënteren. Wel kan hij alvast mededelen, dat het niet op niveau liggen van de garage bij de woning Wilhelminaplein 20 een fout is van de architect. Zeer spoedig zal dit worden verholpen. Ook de wijze, waarop de plafonds van boardplaten zijn voorzien is geheel conform het bestek. Het feit, dat vele kelders onder water staan, wordt o.m, veroorzaakt door de abnormaal hoge grondwaterstand. Zodra het peil is gezakt zullen ook de kelders door het aannemers bedrijf Hoogvliet worden gecontroleerd. Hij geeft echter het lid Plevier in overweging al deze nurtcn ter sprake te brengen xn de eerstvolgende vergadering van de bc^ri ^renocmm1ssie

Raadsnotulen

Oudenbosch: 1939-1994 | 1951 | | pagina 10