NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, gehouden op 24 januari 1975 te 8.00 uur ném. ten gemeentehuize Voorzitter: Drs, A.E.A. van Gils, burgemeester5 Wethouders: J.Jvan Dijke en L.P.M. Verbiest 5 Leden C.O.M. Mattheussens, A. van Hoek, G.J. Wolters, A.P. van Gorsel, P.V. van den Eijnden, C.A.G.M. Jansen, A.J.E, van der Poel, C.P.A. Suijkerbuijk en A.A. van Pijke, Secretaris: L. Mous. De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt T»ij loting aangewezen nummer 2 van de presentielijst wethouder van Dijke. °p deze eerste vergadering in 1975 wenst de Voorzitter de raadsleden alsnog een zalig Nieuwjaar voor hen persoonlijk, hun gezinnen en de gemeente, In het afgelopen jaar is het inwonertal gestegen tot 5249* De Voorzitter memoreert Verder het trieste gegeven van het grote aantal werklozen 70 in. deze gemeen te) en spreekt zijn medeleven uit met al degenen die daardoor gedeprimeerd raken. In zijn terugblik brengt hij dank aan de secretaris, alle medewerkers Van de binnen- en buitendienst, het brandweerkorps on de politie, die zich in 1974 bijzonder hebben ingespannen, Tot slot kondigt hij voor het nieuwe jaar twee zeldzame en memorabele jubilea aan, met name op 4 maart het 12|r jarig wethoudersschap van wethouder van Dijke on op 1 maart a.s, het 40 jarig dienstjubileum van de bode-ambtenaar P.H.Kil, I* Notulen van de openbare vergadering van 29 november ,i.l. Met betrekking tot deze notulen merkt de heer Wolters - ten aanzien van het door hem gestelde in de rondvraag over het aanvangsuur van de raadsvergadering - het Volgende op. Bedoeld is geweest te stellen "dat het niet onmogelijk geacht moet worden dat er raadsleden in Nederland zijn die zich op een namiddag niet vrij zouden kun-, fien maken". Met deze aantekening worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld, 2 Mededelingen. Be Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: Koninklijk besluit d.d. 10 januari 1975 tob goedkeuring van de wijziging van de verordening Keurlonen5 h. goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op zeven besluiten tot grondverkoop in het plan Slingerstraat, op besluiten tot vaststelling van het crediet in Rekening-Courant voor 1975? tot het beschikbaar stellen van een crediet voor de eerste inrichting van het 2e noodlokaal kleuterschool "Leemrakker- tjes" en tot wijziging van de uitkerings- en pensioenverordening 'wethouders'

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 9