al Raad sve rgade rin Aan de Raad d.d. 31 oktober 1975. der gemeente Ossendrecht Onderwerp: Aanvullend crediet Ossendrecht, 17 oktoberl975. uitbreiding Marie Adolphineschool. Bij Uw besluit van 28 februari j.l. werd aan de Stichting Katholiek Onderwijs Ossendrecht te Oudenbosch, medewerking verleend voor 'uitbreiding van de Marie Adolphine school. Ra overlegging door het schoolbestuur van de betreffend.) begro ting en bestek werd in Uw vergadering van 2j juni j.l. een crediet beschikbaar gesteld ad f. 453.581° Be aanbesteding van het object leverde een laagste inschrijving op waarvoor genoemd crediet niet toereikend bleek te zijn. Uit contacten tussen schoolbestuur-architect-aannemer en gemeen te is komen vast te staan dat de destijds overgelegde begroting van de architect aan de lage kant was» ïïader overleg tussen schoolbestuur, architect en gemeente heeft geleid tot het voorstel aan Uwe Raad om het in de aanhef genoemde crediet te verhogen als nader omschreven in de voor U ter inzage ge1e gde s tukken Burgemeester en Yfethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs, A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 99