Raadsvergadering d«d. 31 oktober 1975» Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerps Aanvullend orediet Ossendrecht? 20 oktober 1975* uitbreiding sportpark. Uwe Raad heeft in zijn vergadering van 28 februari j.l. ingestemd met al gehele afronding van de sportpark-uitbreiding» Daarbij vrerd voor wat de credie- ten betreft uitgegaan vans - uitvoering fase 1,raming f» 54*000.met DACW-subsidie ad f. 50.220. uitvoering fase 2, raming f.588.4OO. ,met DACW-subsidie ad f.509*397. - aanvullende? niet in oorspronkelijke begroting opgenomen niet-subsidiabele voorzieningen (o»m, afrastering? terreinverlichting? veldafscheiding? op— snoeien beplanting bestaand gedeelte e.d.) f. 108.935. In genoemde raadsvergadering werd toegezegd dat de Je fase via het inge stelde bouwteam in een afgerond plan en begroting aan U zou worden voorgelegd» Thans is een nadere kostenbecijfering met aanvullende werken als volgt samen te vatten: - overschrijding raming fase 1 met f* 2.67I.— (lagere uitvoeringskosten? doch hogere toeziohtkosten) - overschrijding ramxng fase 2 met 2.508. (lagere uitvoeringskosten? doch hogere toezicht kosten) - aanvullende werken op le fase? bestaande uit: drainage? bemesting en grasinzaaiïng (vooruitlopend op fase 2)- 14.275* - werken Je fase? bestaande uit: -verbetering bestaande velden? zoals beluchting en bezanding? bezoden doelgebieden? herinzaaiön oefenboek? afscheiding 2 velden 49.400.— -verbetering asphaltering bestaande wegen en aanleg trimbaan - 17*400*-~ —vervanging van de treden op het bestaand gedeelte o.oor weg*- glooiing? verbetering springkuil? tennismuur9 onvoorzien*, en afronding 23.74 Totaal f. 110.000.— Verdere gegevens treft U aan in de voor U ter inzage gelegde stukken» Wij stellen U voor eon aanvullend crediet ad f. 110.000.beschikbaar te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht? De Secretaris? - De Burgemeester? L, Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 98