Raadsvergadering d.d. 31 oktober 1975» Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; Intrekking "Verordening geldelijke steun krotontruiming" em "Verordening geldelijke steun doorstroming". Ossendrecht, 34 oktober 1975» Bij circulaire van 30 juni 1975» ar» M.G. 75-23» heeft de Minis ter van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening medegedeeld, dat de "Beschikking geldelijke steun bewoners bij woningverbetering, krot ontruiming en doorstroming" per 1 juli 1975 is ingetrokken. Ter vervanging is op 1 juli 1975 in werking getreden de "Rege ling voor het verstrekken van huurgowenningsbijdragen voor verhuis- en herinrichtingskosten bij woningverbetering, krotontruiming en doorstroming" Op voet van de nieuwe regeling kan aan 3 categoriën van huurders, rechtstreeks door het rijk, een bijdrage inzake huurgewenning worden verstrekt en wel aan; a. de huurder, die een goedkope woning verlaat en een andere huurwoning - hetzij nieuw gebouwd hetzij reeds eerder bewoond - met een hogere huurprijs betrekt doorstroming) _b. degene, die huurder is van een v/oning waaraan ingrijpende verbete ringen worden aangebracht en waarvan de huurprijs deswege wordt verhoogd (vifoningverbetering) 3 c, de huurder van een krot, die het krot verlaat en een andere woning (geen krot zijnde) met een hogere huur betrekt (krotontruiming) Voor de 3 voornoemde categoriën geldt - naast een aantal eisen - dat het belastbaar inkomen voor.1974» verhoogd met niet meer dan f. 30.000.— mag bedragen. Daarnaast Y/erden per 1 juli 1975 ingevoerd de "Regeling voor verhuis- en herinrichtingskosten bij woningverbetering en krotontruiming" en de "Regeling voor verhuis- en herinrichtingskosten voor bejaarden", op grond waarvan onder bepaalde voorwaarden een rijksbijdrage van f. 3.000.per geval door de gemeente kan worden uitgekeerd, welk bedrag voor 100f/ó bij het rijk declarabel is. Kort samengevat kan worden gesteld, dat in verband met de nieuw van kracht geworden rijksregelingen de in onze gemeente bestaande "Verordening geldelijke steun doorstroming" en "Verordening geldelij ke steun krotontruiming" als vastgesteld bij raadsbesluit van 30 maart 1973, als vervallen kunnen worden beschouwd en mitsdien kunnen Y/orden ingetrokken. Doorstroming Y/ordt verwezen naar uitsluitend de huurgewennings- bijdrage. Woningverbetering en krotontruiming wordt verxrezen naar de huur- ge v/e nningsbi j drage -re ge ling plus bij dr age -i ne en swelke bi jdrage-ineene door het rijk voorTÖOpTaan de gemeente wordt vergoed. Wij stellen Uwe Raad voor conform het vorenstaande te besluiten. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L.MousDrsA.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 97