i d* I Raadsvergadering Aan de Raad der gemeente d.d. 31 oktober 1975* Ossendrecht. OnderwerpGemeentevlag. Ossendrecht, 15 oktoberl975, Regelmatig worden wij benaderd met verzoeken de gemeentevlag beschikbaar te stellen voor bijzondere, feestelijke gebeurtenissen ter plaatse en in regionaal of provinciaal verband. Bij het ontbre ken van een gemeentevlag moesten wij steeds in negatieve zin bericb—' ten. Zoals TJ bekend heeft onlangs het bestuur van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muider berg zijn goede diensten aangeboden om te komen tot de vaststelling van een eigen vlag van de gemeente Ossendrecht. Aan de ene kant kan men aldus bij lokaal-gekleurde fes tiviteiten met een eigen vlag verschijnen en van de andere kant kan men meer respect betuigen aan onze nationale driekleur die inderdaad te vaak wordt misbruikt. Het bestuur van voornoemde stichting hebben wij de navolgende vragen gestelds 1. Doelstelling van de Stichting! 2. Legitirritatie van autoriteit! 3. Verhouding t.o.v. de Hoge Raad van Adel| 4. Verbindendheid van advies! 5. Kosten van advies. De beantwoording van de gestelde vragen vindt U neergelegd in het schrijven van het bestuur van 3 oktober j.l.» zoals voor U ter inzage neergelegd. De inhoud van het schrijven is ons inziens cor rect en behoeft ook overigens geen toelichting. Zoals eerder bericht kent 70% van de Nederlandse gemeenten een vlag, waarvan (volgens cijfers van 1972) ruim 55^ van de Noord-Brabantse gemeenten. Naast het ?/apen is zeker ook een vlag een symbool waarmede de gemeente zich kan en mag representeren en wij stellen derhalve voor accoord te gaan met een opdracht aan de Stichting voor Banistiek en Heraldiek tot het Uwe Raad adviseren inzake de vaststelling van een gemeentevlag. Burgemeester en Vfethouders van Ossendrecht, De Secretaris, De Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils. 111 i

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 96