I GEMEENTE OSSENDRECHT 1 :l fill r Aan de Leden van de Raad den gemeente Ossendrecht. Ons kenmerk: OSSENDRECHT, 22 oktober 197% Onderwerp: convocatie. Bijl.: Verzonden: Bij deze hei ik de eer uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 31 oktober a.s. te 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. De Burgemeester van Ossendrecht, Drs.- A.E.A. van Gils. AGENDA; 1. Notulen van de vergadering van 26 september j.l. 2. Mededelingen. 3. Advies-aanvrage in verband met vaststelling gemeente-vlag. 4. Herziening regeling geldelijke steun bij huisvesting.- 5. Voorbereidingsbesluit perceel Lievevrouwestraat. 6. Aanvullend crediet uitbreiding sportpark. 7. Aanvullend crediet uitbreiding Marie Adolphineschool. 8. Rondvraag. H.B. De stukkeu liggeu ter inzage op dinsdagavond, woensdag, donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openstelling van de gemeente-secretarie S i i- Telefoon (01647) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 95