i van 310KtW5 I: 1 11 I De heer Mattheussens stelt vragen omtrent* a. de taxaties voor de onroerend goed belasting? b. het vrij gever van een gedeelte van het Zoomweg-tracé ten behoeve van een bouwplan van de familie Belde. De Voorzitter meent te weten dat bedoelde taxaties zo goed als klaar zijn en dat het de familie Belde na meer dan twee jaar lopende pogingen is gelukt een verklaring van geen bezv/aar van de Minister van Verkeer en Waterstaat te ver krijgen voor het bouwen van een bedrijfsruimte. Het zuidelijke tracé-gedeelte va van de Zoomweg als zodanig is opnieuw in studie genomen. Het plein-plan hoek Kon.Wilhelminastraat - Lie vevr ouwe straat - -waaraan de heer van G-orsel herinnert - heeft blijkens mededeling van de voorzitter de commissie van Openbare Werken gepasseerd. Het plannetje gaat uit van een groen-plein waar het verkeer slechts duidelijk vertraagd doorhenn kan en is verwezen naar de verkeerscommissie De herbestrating van de Molenstraat, waarnaar de heer van den Lijnden informeert- zal wellicht eerst in het komende voorjaar tot uitvoering komen. De heer Wolters bepleit de verstrekking van sadsagenda met praeadviezen aan de toehoorders in de raadzaal, om daardoor het volgen van de dscussies voor hen te vergemakkeli j ken De voorzitter zegt zulks toe. Het aantal werklozen in de gemeente - waarnaar de heer Wolters informeert - zal in de volgende vergadering worden meegedeeld. 6. Grondtransacties De voorzitter schorst hierna de openbare vergadering om overte gaan in besloten vergadering. Na heropening van de openbare vergadering besluit de raad zonderhoofdelijke stem ming conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders* - de verkoopprijs voor degrond hoek Zr.Marie Adolphinestraat - Molenstraat aan de heerschipper, Molenstraat 1 te bepalen op f40.— Per f. 100» vergoeding voor heg-verplaatsing? - deel te nemen in door de provincie te verrichten aankopen als door de voor- zitter nader toegelicht? - in te stemmen met de gewijzigde uitgifte-prijzen in het plan De Molen als bepleit door de Provinaaale Planologische Oommissie, De voorzitter sluit hierna de vergadering met gebedt Aldus vastgesteld in djé openbare vergadering De Secretaris, De Too zitter, i!

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 94