e ii 0 re gering die hij het bevolken van de Legerplaats ook de gemeente qua huis vesting mogelijkheden dient te geven. Indat kader zou ook een tegemoetkomen de? houding van het provinciaal bestuur gewenst zijn. Deze herwaardering van het streekplan biedt volgens spreker mogelijkheden om op deze en andere problemen in te haken. Dit laatste wordt ook door de heren Suijkerbuijk en van der Poel als wense lijk naar voren gebracht. De Raad blijkt het tenslotte helemaal eens te zijn met het gestelde in de ove r gele gde s tukken b. Structuurplan Ossendrecht. De Voorzitter verwijst naar de oritische opmerkingen aan het adres van de planoloog als gesteld in de overgelegde briefwisseling. Evenals de Commissie Openbare Werken verklaart ook cle Raad zich accoord met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om de reacties van de planoloog af te wachten. _cBestemmingsplan Peeberg. Na vele afwegingen hebben Burgemeester eOTothoudors gekozen voor bebouwing van afe Peeberg, om mede daardoor te komen tot een meer concentrische afbouw van de dorpskom Thans wordt een principe-uitspraak van de Provinciale Plano logische Commissie uitgelokt om vervolgens een bestemmingsplan Pee*berg in procedure te kunnen brengen. Op een vraag van de heer van den Lijnden waarom Peeberg is gekozen vóór Aanwas, licht de voorzitter toe dat de Aanwas en Kerkstraat weliswaar een planologische bestemming hebben, doch bebouwing volgens het geldende plan Jier plaatse niet meer passend zou zijn. Bebouwing ten noorden van de Burg.Voetenstraat in relatie tot de gevestigde fabriek aldaar, waarvan de heer Suijkerbuijk zich voorstander toont, laat ook volgens wethouder van Dijke meer armslag voor de fabriek en zal zcv.er voor bewoners als voor het bedrijf minder directe hinder oproepen, dan be bouwing aan de zuidzijde. De tijdsduur voor bebouwing van de Peeberg als gevraagd door de heer van Gorsel, is volgens de voorzitter te gokken op 3 a 4 jaar? voorafgaand kan wellicht het plan De Molen en de "berg Verrest" daarin voorzien. Overigens stelt de Raad zich onverkort achter het standpunt van Burgemeester en wethouders in deze, als vermeld in de overgelegde stukken. S« Voorbereidingsbesluit plan Leemberg-z_uid»_ Zonder hoofdelijke stemming besluit de Raad overeenkomstig het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 12 september j.l. 1i

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 92