0 jg. Aanschrijving van. de Stichting voor Banistiek en Heraldiek te Muiderberg betreffende het voeren van een gemeentevlag. Burgemeester en Wethouders komen daarop in een volgende vergadering nog terug? h. Uitnodiging van de P.P.R. West-Brabant voor een openbare bijeenkomst op 29 september a.s, te Roosendaal? i_. Overzicht van de opbrengst vermakelijkheidsbelasting en subsidie-bereke ning van de op 7 september j.l, gehouden wielerronde; j_. Als leden van de raadscommissie voor het onderzoek van de begroting 1976 en de rekening 1974 worden door de voorzitter aangewezen de heren van Gorsel, A.A, van Dijke en Wolters en als plaatsvervangers respectievelijk Mattheus- sens, Suijkerbuijk en van der Poel, Betrokkenen verklaren deze benoeming te aanvaarden? k. Met verwijzing naar de vragenstelling in de vorige raadsvergadering deelt de Voorzitter nog mede, dats - voor gasvoorziening onrendabele gebieden einde dit jaar een memorandum van Intergas zal komen? - de nieuwe garage gemeentewerken thans voor 80fo in gebruik is? - de gewijzigde legesheffing verband hield met de verlate goedkeuring van de legesverordening? - is gebleken dat door de heer Pijnen O.L,Vrouw ter Duinenlaan geen garage is bijgebouwd? - over rijwielpad-verharding contact loopt met de Legerplaats-autoriteiten. De heer Suijkerbuijk vindt het minder juist dat de Voorzitter het inia- tief voor dat contact heeft moeten nemen in plaats van de Legerplaats- autoriteiten. Conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders besluit de raad zonder hoofdelijke stemming s a. de stukken als vermeld onder de letters a t/m e en t/m _i voor kennisge ving aan te nemen; b. de geldlening als bedoeld onder aan te gaan. 3. Standpunt-bepaling met betrekking tot reorganisatie binnAands bestuur. Met verwijzing naar de vloed van papieren welke nog dagelijks binnen stroomt, karakteriseert de voorzitter het ontwerp als een dijkdoorbraak in onze vader landse geschiedenis. Spreker noemt de uit de stukken blijkende democratisering, decentralisatie en inspraak tegengesteld met wat vanuit Den Haag steeds bele den wordt. Burgemeester en Wethouders zijn dan ook mordicus tegen het wets ontwerp.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 90