a a u NOTULEN van de openbare vergadering van de Raad der gemeente Ossendrecht, n.m. gehouden op 26 september 1975 te 8.00 uur ten gemeentehuize. Voorzitter Drs. A.E.A, van Gils, burgemeester YYethouders J.J. van Dijke en L.P.M. Verbiest Leden C.O.M. Mattheussens, A.P. van Gorsel, P.V. van den Eijnden, G.J. Wolters, C.A.G.M. Jansen, A. van Hoek, C.P.A. Suijkerbuijk, A.A. van Dijke en A.J.E. van der Poel. Secretaris L. Mous* De Voorzitter opent de vergadering met gebed en verwelkomt de aanwezigen. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 5 van de presentielijst de heer Jansen. 1. Notulen van de vergadering van 22 augustus 1975» Met verwijzing naar het genotuleerde onder agendapunt 4, merkt de heer V/olters op dat bij de door hem gevraagde aanpassing van de straatnaamkaart op 'de Markt, ook die aan de invalswegen begrepen waren. Met deze aanvulling worden de notulen zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 2. Mededelingen. De Voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken: a. Koninklijke goedkeuring op de eerste wijziging van de Legesverordening 1975 j b. Goedkeuringen van Gedeputeerde Staten op besluiten tot grondverkoop in het plan Slingerstraatj tot verkoop van de woningwetwoning Molenstraat 25» tot grondaankopen ten behoeve van het object riolering Burg.Voetenstraat Aanwas? tot aankoop van grond in de Kerkstraat van de R.K. Parochie,en tot wijziging van de begroting 1975 (12e t/m 14e) c. stukken van het Streekgevrest YYestelijk Noord—Brabant inzake agenda gewest- raadvergadering en standpuntbepaling ten aanzien van de compartimentering van de Oosterschelde d. Brief van Gedeputeerde Staten d.d. 50 juli 1975 met goedkeuring op de be grotingswijziging betreffende crediet riolering en reconstructie Burg» Voetenstraat - Aanwas als A.W. -object» e. Brief d.d. 22 augustus j.l. van het Regionaal Coördinatie College voor Openbare Werken, houdende mededeling van het voorstel om de bouw van een aula op de begraafplaats te doen uitvoeren met A.W.-subsidie fAanbieding van de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten voor een vaste geldlening ad f. 200.000.op verzoek van Gedeputeerde Staten tpt bedrag verminderd? O J.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 89