Raad sve rgadering d.d. 26 september 1975* Aan de raad der gemeente Ossendrecht. Onderwerp; Voorbereidingsbesluit Ossendrecht, 12 september 1975» Leernberg-zuid In Uwe vergadering van 26 maart 1974 werd aan de orde ge steld de planologische afronding van het bebouwingsplan Leemberg. Dit resulteerde in een voorbereidingsbesluit, teneinde daar mede de mogelijkheid open te stellen om in te spelen op een te ver wachten bebouwingsplan voor de zuidrand van het plan Leemberg. Een dergelijk besluit is nodig om te kunnen afwijken van de gesitueerde bebouwing als aangegeven in het geldende bestemmings plan. Zofn besluit heeft een werkingsduur van éên jaar. Nu over de betreffende bouwplannen recent principiële over eenstemming is bereikt, wordt voorgesteld opnieuw een voorberei dingsbesluit voor het onderhavige gebied te nemen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, Ue Burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 88