I a i II1 ill Raadsvergadering Aan Ae raa(i d.d. 16 september 1975» ^er gemeente Ossendreoht. Onderwerp; Streekplan en Ossendreoht, 16 september 1975 lokale planologie. Voor U zijn ter inzage gelegd drie brieven waarin planolo gische kwesties worden aangesneden. Het betreft; a. Streekplan Yfest-Brabant,. In dit schrijven wordt een lans gebroken voor een herwaardering van de positie van Ossendreoht met als voornaamste conclusie dat deze gemeente zich moet mogen ontwikkelen tot een goed leef baar dorp. b. Structuurplan Ossendreoht. De TJ bekende schets van dit plan behoeft op verschillende essen tiële punten nog nadere studie en beraad. Wij hebben onze plano loog terzake duidelijke aanwijzingen gegeven. Zodra mogelijk za1 U de uitslag daarvan worden voorgelegd. c. Bestemmingsplan Peebergj. Ha ampele overweging hebben wij gekozen voor de ontwikkeling var een bestemmingsplan Peeberg. Een principe-uitspraak in deze van de Provinciale Planologische Commissie kan in de loop van okto ber worden verwacht. De Commissie Openbare Werken heeft met de strekking van de ter in zage gelegde brieven ingestemd. Wij hopen en vertrouwen dat ook Uwe raad zich met vorenstaande kan verenigen. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De Secretaris, Burgemeester, L. MousDrs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 87