De regering zegt de decentralisatiegedachte verder te willen volvoeren verwerpt definitief de zgn. vierde bestuurslaag, wil sterke provincies met daarin grotere gemeenten en ziet voor een aantal bestuurlijke desiderata onderlinge beleidsafstemming (complementair bestuur) als noodzakelijk. Het concept-ontwerp van wet is gezonden aan diverse advies-instanties, w.oa de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die uiterlijk 15 november a.s. ad vies moeten uitbrengen. Voor wat betreft de territariale indeling en be grenzing van de nieuwe provincies sluit de adviestermijn op 15 december a.s Eet provinciaal bestuur van Noord-Brabant heeft reeds uitstel gevraagd tot ten minste 1 februari 1976. Tegelijk met het verschijnen van het concept-ontwerp van wet heeft het bestuur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een circulaire en persbericht gereageerd met de mededeling dat het concept bijzonder te leurstellend is, dat het een ernstige aanslag- betekent op de lokale demo cratie en dat het een eenzijdige versterking brengt van de provincies ten koste van de gemeenten en derhalve een nodeloze breideling van de lokale democratie. De technocratie wint het in het regeringsplan van de democratie en het principe van decentralisatie krijgt in het concept geen werkelijke vertaling. Men moet eerder zeggen dat aan de centralistische tendenties in het concept ruim baan wordt gegeven. Met een sterk centrale-provinciale planning verdwijnt het lokale niveau (gemeente) als een wezenlijk beslis singsniveau, waardoor met name ook de positie van de gemeenteraad ernstig wordt ondergraven. Bij de behandeling van het ontwerp-gemeentewet (125 jaar geleden) zei Thorbecke "dat er nauwelijks eene grootere weldaad aan de natie bewezen kan worden dan door hetgeen deze wet tracht te bereiken". De gemeenten heb ben sinds 1851 nimmer verzaakt op het gebied van ordening en verzorging. Zij zijn geworden tot een levenskring, een gevoelsmatige werkelijkheid, die het welzijn van de burgers wil helpen bepalen. Door ordeningstaken bij de gemeenten weg te halen, door verlegging van het zwaartepunt van gemeenten naar de provincies-nieuwe stijl worden de gemeenten onttakeld en direct in hun eigenheid aangetast. Het bestuur komt niet dichter bij de burger, het geen strijdig is met de ideeën van democratische participatie.Bij de burgen zal politieke vervreemding optreden, omdat bestuurszaken worden dood ge maakt "door structuren die verkeerd uitpakken" (uitspraak van Commissaris der Koninging J. van der Harten bij opening van Roosendaals raadhuis).

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 84