I S t 'mm GEMEENTE OSSENDRECHT lil r n Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. ^dsr\"erp: Concept-ontwerp Bijl.: v"'a wet reorganisatie van het Hnhenlands "bestuur. OSSENDRECHT, 15 september 1975. Verzonden: Bij brief van 15 juli j.l., afdeling B.B./B.O. nr. B75/U2011, heeft de Minister van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen aangeboden het concept-ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur. Eet gaat hierbij om een diep ingrijpende hervorming van de bestuurlijke organisatiewaarbij zowel het Rijk als de provin cies en de gemeenten zijn betrokken. Het ligt in de bedoeling van de regering om provincies en gewesten te laten samenvallen en daar toe het aantal provincies tot zes en twintig uit te breiden. Aan de voorgespelde reorganisatie van het binnenlands bestuur wordt gekoppeld een herverkaveling van taken en bevoegdheden op de niveaus van rijk, provincies (-nieuwe stijl) en gemeenten. Be gemeen ten blijven (stellig in een aanzienlijk kleiner getal) bestaan als autonome bestuurslichamen met bepaalde, gedecimeerde eigen taken en bevoegdheden en met beperkte eigen middelen. Als uitdrukkelijk ge meentelijke teken blijven: voorzieningen van zuiver plaatselijk be lang (o.a. onderwijs en welzijn). De provincies-nieuwe stijl krijgen als opdracht: verkeer en openbaar vervoer, gezondheidszorg, open lucht-recreatie, natuur- en landschapsbescherming, ruimtelijke orde ning, milieu-hygiëne, politie en brandweer. I: I F;. jtïJS# taMrhtasSM lis kenmerk: M, J Telefoon (01647) 2550 - Gvc - 0673 44 t.n.v. gemeenteontvanger bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 83