GEMEENTE OSSENDRECHT r Aan de Leden van de Raad der gen.-...Ossendreoht. Onderwerp: convocatie OSSENDRECHT, 18 september 1975* fc» Bij deze heb ik de eer II uit te nodigen voor een vergadering van de Raad dezer gemeente, te houden op vrijdag 26 scpicmb— te 8.00 uur namiddag ten gemeentehuize. De Burgemeester van Ossendreoht, Drs, A.E.A. van Gils, AGENDA 1. Notulen van de vergadering van 22 augustus 1975 2, Mededelingen, J. Standpunt-bepaling met betrekking tot reorganisatie binnen lands bestuur* 4. Standpunt-bepaling met betrekking tot; - streekplan West-Brabant°, - structuurplan Ossendreoht? - bestemmingsplan Peeberg. 5, Voorbereidingsbesluit plan Leemberg-Zuid. 6, Grondtransaoties, 7. Rondvraag, N.B. De stukken liggen ter inzage op dinsdagavond. ~;oc donderdag en vrijdag a.s. tijdens de uren van openstel, van de gemeente-secretarie. Ons kenmerk: Bijl.: Verzonden: \y Telefoon (01647) 2550 - Giro 106 73 44 t.n.v. gemeente-ontvanger Bankrelatie: Rabobank, Ossendrecht, rekeningnr. 14.05.01.045

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 82