r Di-fe. voorstel wordt ondersteund door de heren loiters en van der Poel. Allereerst wordt in stemming gebracht het voorstel van Burgemeester en Wethou ders als bovenvermeld. Vóór stemmen de heren van Gorsel, van Hoek, J.J. van Bijke en Mattheussens Tegen stemmen de heren van den Eijnden, Verbiest, Jansen, Suijkerbuijk? A.Ao van Dijke, van der Poel en loiters. Tervolgens wordt het voorstel van de heer van den Eijnden in stemming gebracht. Yóór stemmen deheren van den Eijnden, Verbiest, Jansen, Suijkerbuijk, A.A. vai:. Dijke, van der Poel en Wolters. Tegen stemmen de heren van Gorsel, van Hoek, J.J» van Dijke en Mattheussens. Met betrekking tot het bouwperceel voor een dubbele woning, gelegen op de hoe1' Moleneind - Bevrijdingstraat, stellen burgemeester en wethouders voor deze grond te verkopen aan Y. Winckelmans, Bevrijdingstraat 40 en A.M. Rooijmans, Bergstraat 5 alhier» De Raad besluit aldus zonaerhoofdelijke stemming. De voorzitter sluit hierna de vergadering met gebed. Aldus vastgesteld in de vergadering 2 8 SEP 1975 De Voorzitter, I d i

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 81