w> Raadsvergadering dd.24 januari 1975 Onderwerp s wijziging bouwverordening. Aan de Raad der gemeente Ossendrecht. Ossendrecht, 7 januari 1975. Bij schrijven8'1]'6 december 1974? nr. 67O8, adviseert de Vereni ging van Nederlandse Gemeenten de bouwverordening op een aantal punten te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen van de artikelen 165188 en 200 en van de tabellen 1,2,6 en 7 hebben tot doel een betere warmte- isolatie van te bouwen woningen te verkrijgen door de desbetref fende eisen, die bij het vaststellen van de bouwverordening in 1967 in verband met de toenmalige technische en economische om standigheden werden gebaseerd op het niveau "Matig" van de norm NEN 1068, thans te baseren op het uit overwegingen van woonge- rief nodig geachte niveau "voldoende" van die norm. Met de voorstellen tot wijziging van de artikelen 126,265,515 en 558a wordt tegemoetgekomen aan verbetering van bepalingen met betrekking tot antenne-inrichtingen. Voorts is een aantal voorstellen opgenomen betreffende de af voer van afvalwater, waarbij rekening gehouden is met de relatie tussen de bouwverordening en de Wet verontreiniging oppervlakte wateren. De overige wijzigingsvoorstellen vloeien voort uit in de prak tijk wenselijk gebleken verbeteringen van de tekst der bepalingen. Wij stellen Uwe Raad voor de bouwverordening voor deze gemeente te wijzigen conform het ter inzage neergelegde ontwerp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, •^e Secretaris, De Burgemeester, L.Mous Drs.A.E.A. van Gils,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 7