1 f C\ I I 8. Wijziging uitkerings- en. pensioenverordening vrethouders. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders d.d» 10 augustus 1975» 9» Bouw aula begraafplaats. De realisering van het bouwplan als toegelicht in het voorstel van Burgemees ter en wethouders d.d. 19 augustus j.l» vindt algehele instemming bij de Raad* Wel betreurt de heer van èr Poel de vermindering van het toch al ontoereiken de aantal parkeerplaatsen op de begraafplaats* Een compensatie zou zijns in ziens worden verkregen door uitbreiding van de parkeerregel!jkfaei op de 0,L, Trouw ter Duinenlaan, na verplaatsing van het bord bebouwde kom» De heer van Gorsel informeert naar de mogelijkheid om via aangrenzende grond aankoop in meer parkeerruimte te voorzien, terwijl wethouder van Dijke een tijdelijke oplossing ziet door terrein voor toekomstige grafruimte als parkeer plaats te benutten» De uitbreiding van de bebouwde kom als genoemd door de heer van der Poel is vorig jaar aangevraagd, doch door Gedeputeerde Staten geweigerd» aldus de Voorzitter. De ideeën van de raadsleden zullen burgemeester en wethouders alsnog in overweging nemen» Na verdere toelichting op details van het bouwplan als gevraagd door de heren van Gorsel en van den Eijnden, besluit de Raad zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burgsmeester en wethouders d.do 19 augustus j»l» 11Rondvraag» De heer van Gorsel houdt pleidooi om ook de minder intensief bebouwde straf::: van gas te voorzien, zoals b.v. Laagstraat en Kerkepad» De voorzitter ziet voorlopig geen mogelijkheden omdat dergelijke uitbreidingen veel te kostbaar zijn» Wethouder van Dijke wijst op de ver uiteenlopende kosten voor verschillende straten, op de hoge dividenden die Intergas uitkeert inplaats van aanwending voor aansluiting van onrendabele straten en op het feit dat niet iedere bewo ner van dergelijke straten bereid is tot aansluiting. Ondanks dat verzoekt de heer van Gorsel aan de voorzitter alle mogelijkheden in deze na te gaan en (barbij de dividend-uitkeringen voor dat doel te bcn:'/te- ten. De voorzitter hoopt bij Intergas steun te vinden voor verhoging van de normen voor onrendabele gebieden» De heer Suijkerbuijk attendeert er op dat zijn vraag van destijds voor aan sluiting van het Kerkepad, als niet haalbaar werd afgewezen. Op de betreffende vraag van de heer van den Eijnden, antwoordt de voorzitter dat in de nieuwe garage nog wat laatste karwei-werk moet plaats vinden voor aleer het nieuwe onderkomen kan worden betrokken. hi - o i 0 33.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 79