d. tot de verharding van paden als vermeld onder fh je. tot herziening van de consessie als bedoeld onder g, 3Vergoeding vakonderwijs g.l.o.-school St. Jan. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en Wethouders d.d» 13 augustus jol» 4» Vervaardiging van een straatnaamkaart van de gemeente» Op de vraag van de heer van Gorsol of het de bedoeling is deze kaart gratis beschikbaar te stellen., antwoordt de voorzitter dat te denken zou zijn aan b.Vo fo 1»50 tot fo 2»00. Wethouder van Dijke suggereert gratis verstrekking aan inkomende bewoners- do de heer Wolters wijst op de nodige aanpassing van de kaart op de Markt, De voorzitter zegt toe dat een en ander door burgemeester en wethouders in overweging zal worden genomen. Yervolgens besluit de raad zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 augustus j»l« 5» Bijdrage in de exploitatie van het dierenasyl te Bergen on Zrom, Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 augustus j.l» 6. Subsidiëring wielerronde. In afwijking van het praeadvies van burgemeester en wethouders blijkt de heer Suijkerbuijk voorstander te zijn thans de 75/^ regeling toe te passen en bij een gebleken verlies van de komende koers de subsidie te verhogen tot 100 Hij merkt op dat b.v. in UIr diowi. geen vermakelijksbelasting wordt geïivenó daarnaast frappeert het hem dat de koers 1974 een verlies heeft opgeleverd terwijl de vroegere koersen georganiseerd door meerdere verenigingen en ton b van een liefdadigheidsdoel steeds behoorlijke baten opleverden. Dit laatste acht wethouder Verbiest verklaarbaar aangezien in zo'n geval een grote groep mensen zich geheel belangeloos en met veel enthousiasme voor de organisatie inzetten. Naar aanleiding van de mededeling van de voorzitter dat op dezelfde dag ook nog een concours-hippique alsmede fanfare-muziekfeesten worden georganiseercV brengt de heer van G-orsel op het idee om in het begin van het jaar in over.'0o met de betreffende verenigingen een evenementen-programma op te stellen. De voorzitter zegt'* <3-a"t burgemeester en wethouders de instelling van een derg lijke evenementen-datumbank in een recente bespreking met de drie organiseren de verenigingen reedshebben voorgesteld. Vervolgens besluit de raad zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig h«x stel van Burgemeester en wethouders d.d» 12 augustus j.l. ©H.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 77