c IJ T: Brocure "Water voor Zuid-West-Nederland" van de N.V. Water Mij Zuid West- ïïederland k. concept-ontwerp van Wet Reorganisatie Binnenlands Bestuur met daarop Be trekking heBBende Brieven van de Minister van Binnenlandse Zaken d»d. 15 juli, van Gedeputeerde Staten d,d. 30 juli en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d, 15 juli j.l. In een eerste reactie spreekt de voorzitter van het will'--keurig trekken van lijnen en van de liquidatie van het gemeentelijk Bestel, waarbij voor de gemeenten nog slechts een aantal welzijnszaken te Behartigen Blijven, Be heer SuijkerBuijk verwijst in deze naar de uitlatingen van de Burgemees ter van Bergen op Zoom, terwijl ook de heer Mattheussens meent dat de auto nomie van de gemeenten tot nul wordt gereduceerd. De voorzitter Beaamt zulks en stelt dat het ontwerp ter nadere Bestudering opnieuw Bij de raad komt. 1. Na een 2-jarig experiment met de verlenging van de kermis met een 4e kermx (zaterdag)dag, menen Burgemeester en Wethouders thans de definitieve es"1 sing daarover aan de orde te moeten stellen. Het college is - zonder enthousiasme - gekomen tot het voorstel om de ker^ definitief met een4e kermisdag te verlengen. Na opmerkingen van de heren van Gorsel(hevolking niet zo gebaat met 4© ker misdag), SuijkerBuijk (verzoek is destijds uitgegaan van horecabedrijven), van der Poel (niet alle horecabedrijven zijn Blij met een 4e kermisdag) en van den Eijnden (meer uitgaven voor de gezinnen), stelt laatstenoemde voor over het voorstel van Burgemeester en wethouders hoofdelijk te stemmen. De heren SuijkerBuijk en A*A. van Dijke ondersteunen dit voorstel van de heer van den Eijnden. Bij de stemming worden uitgebracht 11 stemmen. V<5ór stemmen de heren wethouder van Dijke, wethouder Verbiest, SuijkerBuij A.A. van Dijke, Mattheussens en Woltersf tegen stemmen de heren van Gorsel, van Hoek, van den Eijnden, Jansen en van der Poel, waardoor het voorstel met zes tegen Vijf stemmen is aangeno men. m. Mededeling dat het plaatselijk politiekorps na vertrek van wachtmeester Peeters is verstrekt met twee wachtmeesters, namelijk de heren van der Weijden en van Leeuwen. Conform de voorstellen van Burgemeester en Wethouders Besluit de Raad zone1 er hoofdelijke stemming* a. de stukken als vermeld onder a t/m 0., h t/m k en m voor kennisgeving aan te nemenf B. het ontwerp-plan De Molen als vermeld onder d in procedure te Brengen; c. tot delegatie als Bedoeld onder e;

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 76