1 r li) III I i i I NOTULBH van de openbare vergadering van de raad der gemeente Ossendrecht, ge houden op 22 augustus 1975 "te 8.00 uur n.m. ten gemeentehuize. Voorzitters Drs. A.E.A. van Gils, burgemeester; Y/ethouderss J.J. van Dijke en L.P.M. Verbiest. Leden C-.0.M. Mattheussens, G.J. Wolters, A.P. van Gorsel, A. van Hoek, P.V. van den Eijnden, C.A.G.M. Jansen, C.P.A. Suijkerbuijk, A.A. van Dijke en A.J.E. van der Poel. Secretaris: L. Mous, De Voorzitter opent de vergadering met gebed. Als voorstemmer wordt bij loting aangewezen nummer 3 van de presentielijst^ heer van Gorsel. 1. Hotulen van de vergadering van 27 juni 1975» Deze worden zonder hoofdelijke stemming ongewijzigd vastges+.eld conform w- toegezonden ontwerp. 2. Mededelingen. De voorzitter geeft kennis van de navolgende ingekomen stukken. a. Vakantiekaart van de familie van Gils; b. Instemming van Gedeputeerde Staten d.d. 25 juni 1975 met de wijziging van de vergoedingsregeling voor het personeel van de vrijwillige brandweer, c. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten d.d. 25 juni j.l. op de 8e begrotings wijziging 1975 inzake overbrenging kapitaalsuitgaven; d. Opmerkingen van de sub-commissie voor de gemeentelijke plannen van de Pro vinciale Planologische Commissie d.d. 15 juli j.l. op het ontwerp-bestem mingsplan "De Molen"; Voorstel tot machtiging van Burgemeester en Wethouders voor het verlenen van garantie van rente en aflossing van geldleningen aan kopers van bestaan de woningen; f« Voorstel tot verharding van de achterpaden tussen Stenenhoef, Molenstrae en Kennedylaan, als verzocht door de betrokken bewoners, waarbij de paden ook van riolering worden voorzien; Ontwerp-herziening van de concessie aan de H.V. Y/atermij Zuid-We st-Nederlanc. waarvan de Voorzitter de belangrijkste wijzigingen opsomt; h. Informatiebrief van bureau Ellen te s-Gravenhage inzake gehouden enquête betreffende de bouw van kerncentrales; i. Schrijven d.d. 2 juni 1975 van het Waterschap West-Brabant inzake met de provincie overeengekomen regels voor de financiële overname van zuiv^ri^g installaties; ,'SS,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 75