S: 3V Raadsvergadering d«d# 22 augustus 1975* Aan de Raad der gemeente Ossendreoht. Onderwerp: bouw aula Ossendreoht, 19 augustus 1975* op begraafplaats» In ons aan U gericht voorstel van 17 augustus 1973 hebben wij de nieuwe regelen voor de lijkbezorging aan de orde gesteld, waar- bij o.a» ook de bouw van een aula in uitzicht werd gesteld. In Uw vergadering van 31 augustus 1973 zijn de nieuwe regelen aanvaard. Ons college is toen direct begonnen met de voorbereiding van het plan voor een aula, Aan de directie van de Gront Mij is op dracht gegeven een zodanig plan te ontwikkelen. In mei 1974 kwam het plan bestekklaar gereed. Al enige tijd tevoren was het plan aan gemeld bij de Rijksdienst voor aanvullende civieltechnische werken. Wij hebben hoop gehad dat vrij spoedig na de ingebruikneming van de nieuwe begraafplaats (l januari 1974) een DACW-subsidie voor het plan "oude begraafplaats" -sou worden beschikbaar gesteld. Nu dat subsidie uitblijft en niet gezegd kan worden of en zo.ja, wanneer een DACW-subsidietoezegging komt, willen wij het hele begraafplaats- gebeuren afronden door onmiddellijk over te gaan tot bouw van een aula. Resumerend stellen wij Uwe Raad voor te beslui tien tot oprichting van een aula op de nieuwe begraafplaats, overeenkomstig het voor U ter inzage neergelegd plan met begroting van kosten. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.-^. van Gils. S. >l~

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 74