A Raadsvergadering de Raad d.d. 22 augustus 1975* der gemeente Ossendrecht. Onderwerp' Uitkerings— en Ossendrecht» 10 augustus 1975* pensioenverordening wethouders Bij Uw besluit van 25 oktober 1970 werd vastgesteld een"uit kerings- en pensioenverordening Wethouders van de gemeente Ossendreoht"» Deze verordening werd goedgekeurd bij besluit van Gedeputeerde Staten van 25 november 1970» G.Nr. 572.407, laatsteli gewijzigd bij raadsbesluit van 18 oktober 1974t goedgekeurd 4 (fecember 1974» G.Nr. 566915» De verordening, alsmede de wijzigingen» werden destijds vast gesteld conform de ontwerpen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft de gemeentebesturen bij schrijven var 29 juli 1975» nr. 4699 voorgesteld de verordening wederom te wijzi gen. Deze wijziging beoogt de verordening in overeenstemming te brengen met de bij de wet van 22 januari 1975 aangebrachte wijzigin gen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers, voor zover deze betrekking hebben op wethouders. Wij stellen voor de "Uitkerings- en pensioenverordening Wet houders van de gemeente Ossendrecht" te wijzigen sonform de ontwerp wijziging» welke op de gebruikelijke wijze voor U ter inzage wordt gelegd. Burgemeester en wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. frs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 72