(i /T Raadsvergadering -ian le Raad der gemeente d.d. 22 augustus 1975* OSSEKDRECHT. Onderwerp: Gemeenterekening 1975» Ossendrecht, 11 augustus 1975» De opgemaakte gemeenterekening over het dienstjaar 1973 werd onder zocht door het Verificatiebureau van de Vereniging van Nederlandse Ge meenten. Het daarop betrekking hebbende rapport d.d. 24 juni 1975 is op de gebruikelijke wijze bij de raadsstukken ter inzage gelegd. Een nader onderzoek door de Raadscommissie volgt op 19 augustus a.s.. De rapporte ring van deze Commissie zal eveneens ter inzage worden gelegd. De rekeningen 1973 sluiten met de navolgende cijfers» a. de rekening van baten en lasten van het Woningbedrijf beiden op f. 115.680.88; b. de rekening van kapitaals ontvangsten en -uitgaven van het Woningbedri^ beiden op f. 179*610.415 c. de rekening van baten en lasten van het Grondbedrijf beiden op f. 116.682.76; d. de rekening van kapitaalsontvangsten en -uitgaven van het Grondbedrijf beiden op f. 1.340.201.30; j3, de gemeenterekening: - gewone dienst? inkomsten f* 5.351.824.54 uitgaven f» *26.7»890.» batig rekeningsaldo f» 83.934.°5 te verhalen posten .f.£M*Al f. 170.148.46 te betalen posten JLs5^ .585*-19- batig dienstsaldo f* 113<>563«36 - kapitaaldienats inkomsten f.lO.99O.4i4.38 uitgaven fOL.177 .041JO nadelig saldo Voorgesteld wordt bovenvermelde rekeningen over het dienstjaar 1973 con form de overgelegde ontwerpen voorlopig vast te stellen. Burgemeester en Wethouders van Ossendrecht, De Secretaris, le Burgemeester, L» Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 71