I I Raadsvergadering Aan de Raad d.d. 22 augustus 1975* der gemeente Ossendrecht. Onderwerp: Subsidiering Ossendrecht, 12 augustus 1975 wielerwed strij den Het Comité Profronde Ossendrecht heeft ons verzocht om mede werking tot het organiseren van wielerkoersen op zondag 7 septemb a.s. voor professionals, voor amateurs achter motoren en voor lie hebbers# In het betrokken schrijven - dat voor ter inzage is gelegd wordt onder meer gevraagd om subsidiëring tot 100$ van de opbreng van de vermakelijkheidsbelasting. Zoals bekend is een subsidiëring tot 75$ gebruikelijk (na af trek van de invorderingskosten van de belasting), dit conform eon op 11 maart 1949 genomen raadsbesluit. In afwijking daarvan is do- laatste jaren voor de profkoersen, 1974? 1975 ea 1972 .25$ extra subsidie verleend. De belasting.—opbrengst daarvan was in.genoemde jaren:1974 f.-4.968.80 (f. 4.—), 1975 f. 8.125.15 (f.5.—) en 1972 f.7.207. (f. 5.—). Uit de door het «omité overgelegde financiële verantwoording van de profkoers 1974 blijkt dat ook met de 100$ subsidiëring do exploitatie nadelig is geweest. Gezien de terugloop van het aantal bezoekers, de stijging va de organisatiekosten en het belang van de instandhouding van de wielerkoers, adviseren wij Uwe Raad het totaalbedrag aan geinde belastingelden als. subsidie toe te kennen, dit met aftrek van de invorderingskosten. Burgemeester en wethouders van Ossendrecht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. Drs. A.E.A. van Gils.

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 70