c Raadsvergadering d.d. 22 augustus 1975® Aan de Raad der gemeente Ossendreoht. Ossendreoht, 12 augustus 1975® Onderwerp: "bijdrage in exploitatie kosten van dierenasiel. Het bestuur van de Stichting Dierenasiel voor Bergen op Zoom en om streken te Bergen op Zoom heeft zich bij schrijven van 31 juli j.l. tot ons college gewend met het verzoek bij te dragen in de kosten van ver zorging van zwerfhonden en ZT/erfkatten raison van f. 5®***" resp. f®3®~~' per dag. Tot heden loopt een Uwe Raad bekende afspraak met het bestuur van de Yereniging tot Bescherming van Dieren, afdeling Bergen op Zoom dat zwerf difen op verzoek van het gemeentebestuur asiel verleent tegen een ver goeding van f. 1.40 per dag, met een termijnstelling van 14 dagen over eenkomstig het zgn. Honden- en Kattenbesluit De (nieuwe) Stichting Dierenasiel voornoemd is in de week van 28 juli j.l. begonnen met de bouw van een eigentijdse huisvesting van pensic;.. en zwerfdieren aan de Calandweg te Bergen op Zoom. De bouw zal in de loop van dit jaar gereed komen en zal voorzien in een behoefte. Over de kosten van stichting en ecploitatie van het nieuwe asiel zul len wij (en andere regio-gemeenten) nog nader worden ingelicht, maar het bestuur meldt reeds al de uitkomst van de exploitatie-rekening voor de verzorging van een zwerfhond f. 5.per dag en voor de verzorging van een zwerfkat f. 3.per dag. Deze bedragen achten wij redelijk. Tenzij de besturen van de gemeenten van de sgio Bergen op Zoom bij nader overleg tot andere inzichten komen, houden wij het erop dat de voor liggende regeling alleszins aanvaardbaar is, mede gezien de verantwoorde lijkheid van de overheid voor opgevangen zwerfdieren. Resumerend stellen wij Uwe Raad voor aocoord te gaan met de bedragen van f. 5.— en f, 3.— per dag voor een z?rerfhond, resp. -kat gedurende maximaal 14 dagen. Aangetekend zij dat het nieuwe asiel in het derde of vierde kwartaal van dit jaar in gebruik zal kunnen worden genomen. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De secretaris, De Burgemeester, L. Mous. DrsA.E.A. van Gils. A

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 69