c Raad sve rgade ri ng d.d. 22 augustus 1975» Aan de Raad der gemeente Ossendreoht. Onderwerp: aanmaak van s traatname nkaart voor Ossendreoht. Ossendreoht, 15 augustus 1975* Regelmatig komen tot ons verzoeken om "beschikbaarstelling van een duidelijke straatnamenkaart van Ossendreoht. De aanvragen komen van (nieuwe) ingezetenen, van mensen die enige tijd in ons dorp verblijven, van regionale instituten,o.a. ambulancedienst en brand weer) enz. Wij kunnen dan niet anders dan copiën van kadasterkaar- ten verstrekken. Ook in Uwe Raad is het gemis van een goede straat- name nkaart punt van bespreking geweest. Met Smulders'Drukkerijen te s-Gravenhage, een gerenommeerde instelling op cartografisch gebied, hebben wij overleg^gepleegd en prijsopgave gevraagd. De (eenmalige) startkosten t.b.v. een kaart bedragen f. 4.500.Daarbij komt voor 2000 stuks een bedrag van f, 2.600.ezel. B.T.W. De kaart laat zich in de toekomst gemakke lijk en goedkoop bijwerken. Behalve straatnamen worden bijzondere gebouwen enz. vermeld. Gezien het nut van en de behoefte aan een goede straatnamen- kaart stellen wij ïïwe Raad voor goed te vinden dat tot vervaardiging ervan wordt overgegaan. Burgemeester en Wethouders van Ossendreoht, De secretaris, De burgemeester, L. Mous. Drs, A.E.A. van Gils,

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 68