J ji Cii 1 Raadsvergadering Aan de Raad d.d. 22 augustus 1975* Jer gemeente Ossendrecht. Onderwerp: Vergoeding vakonderwijs. 0 ssendrecht, 15 augustus 1975< Bij Uw "besluit van 24 januari j.l. werd de vergoeding het vakonderwijs "nuttige handwerken", ten behoeve van de g.l.o school St. Jan voor 1975 bepaald op 2 klokuren per week. Genoemd vakonderwijs wordt gegeven in de klassefl5 4c Nu per augustus 1975 Je 5e klas van bedoelde school "g mengd"wordt, verzoekt het schoolbestuur bij brief van 17 juni j dit vakonderwijs met 1 klokuur per week uit te breiden. Blijkens het overgelegde schrijven van 11 dezer wordt doo~ Inspecteur van het Lager Onderwijs in gunstige zin gead"~" Wij stellen voor de vergoeding vakonderwijs voor muttig-, handwerken ten behoeve van de St. Janschool met ingang van hei- schooljaar 1975 - 1976 te verhogen tot 5 klokuren per week en d voorschot-vergoeding 1975 dienovereenkomstig te verhogen® Burgemeester en wethouders van Ossendrechtf De secretaris, ®e burgeneest L, Mous. Drs. A.E.A. van Gil.., W/Ji

Raadsnotulen

Ossendrecht: 1920-1996 | 1975 | | pagina 67